OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

          

Fotogaléria

 

23.09.2013 Špeciálna klubová výstava psov Bartošová Lehôtka

23.09.2013 Special Club Dog Show Bartošová Lehôtka

Posledná tohtoročná výstava, ktorú sme veľmi úspešne absolvovali a na ktorej sa vystavoval len Larry dopadla super. Veľkú radosť mi urobil náš Larry (Chesvet Line Image Black Pearls), získal v triede mladých CAJC, JCC, BOBJ a BIS Junior Handling s dcérou Dominikou. Ďakujem týmto dcére Dominike za úpravu a predvedenie Larryho v súťaži Junior Handling, Kamarátke Veronike Kučerkovej za predvedenie v triede mladých a v súťaži o BOBJ a pánovi posudzovateľovi Václavíkovi (CZ) za pekný posudok a super ocenenia!

Last year´s show, we have very successfully completed and which exhibited only super hit Larry. Me great pleasure to do our Larry (Chesvet Line Image Black Pearls), won the junior class CAJC, JCC, BOBJ and BIS JUnior Handling with daughter Dominika. Thank you For this daughter Dominika presentation and demonstration Larry in Junior Handling competition, friend Veronika Kučerkova for demonstration in the junior class and the competition for BOBJ and Mr Vaclavik (CZ) reviewer for nice judgmend and great prizes!

 

             

 

  

 

18.08.2012 Medzinárodná výstava psov DUODANUBE Bratislava

18.08.2012 International Dog Show DUODANUBE Bratislava

Výstava sa po druhý krát konala na Dostihovej dráhe v mestskej časti Petržalky a vo veľmi teplom počasí. Psom síce tropické teplo nevyhovovalo, ale prežili a zvládli to na jednotku. My sme sa popri prípravách do kruhu celkom pekne poopaľovali, teda do budúcna určite treba zo sebou ku psej kozmetike pribaliť aj krém na opaľovanie.  Náš pes Larry sa prvý krát vystavoval v triede mladých a získal svoj prvý CAJC. Toby išiel v triede šampiónov a umiestnil sa na treťom mieste. Chceme poďakovať pánovi posudzovateľovi Gunišovi za pekné posudky oboch naších psov. Dobre nám padlo vidieť a stretnúť na výstave staronové tváre naších priateľov a veríme, že sa zasa budeme vídať pravidelnejšie na spoločných výstavách. Veľké ďakujem patrí aj Dianke Malčickej za super spoločnosť a doprovod na výstavisko. Tešíme sa na ďalšie výstavy a stretnutia so super ľuďmi...

The exhibition was held for the second time at the Racecourse Petržalka and in very hot weather. Dogs While tropical heat violators, but survived and managed to drive it. We are preparing to circle along quite nicely tanned, that in the future we should think of the dog pack in cosmetics and sunscreen. Our dog Larry was first exhibited in the junior class and got his first CAJC. Toby went in champion class and is ranked in third place. We want top thank the reviewer for Guniš nice reviews of our two dogs. Well we fell see the show and meet old new face of our friends and we hope that we will see each other again regularly in joint exhibition. Big thank you is also Dianka Malčická for super company and accompaniment to the exhibiton. Looking forward to more exihibitions and meetings with great people...

              

 

 

 

15.07.2012 Medzinárodná výstava psov Oberwart (Rakúsko)

15.07.2012 International Dog Show Oberwart (Austria)

 

Výstavu do Rakúska absolvoval môj manžel len s Tobynkom a mojou kamarátkou Ivetou (lhasa apso). Výstava bola nič moc, lepšie povedané katastrofálna.  Pani posudzovateľka Tarjan Annamaria (HU) nášmuTobynkovi, ktorý sa vystavoval v triede otvorenej najprv dala V1, CACA, zapisovateľ to aj napísal na výsledkovú tabuľu, lenže potom si niečo premyslela keď nastupoval pes v triede šampiónov a Tobynkovi v posudku spomínaný titul vyškrtla a napísala Veľmi dobrý!!! Vďaka Bohu, že som na tej výstave nebola ja osobne, to by som bola robila iné poriadky či už v kruhu alebo v sekretariáte výstavy!!! Nikdy som sa s ničím takýmto alebo niečim podobným na výstave ešte nestretla a to už nejaké to desaťročie na výstavy so psami chodím!!! Hanba pani posudzovateľke, mala by vedieť predsa keď je medzinárodná posudzovateľka, že toto sa jednoducho robiť nesmie!!! Kto kedy videl psovi udeliť poradie a titul a počas nástupu ďalšej triedy niečo takéto urobiť!!! Nikdy viac môjho žiadneho psa pani posudzovateľka Tarjan Annamaria posudzovať nebude a odporúčania na ňu nikomu nebudem dávať kladné! Na foto vidíte psa menom CH. Solaris Avis Magic Moment, ktorý bol posúdený ako Výborný 1, CACA ale po odchode z kruhu, čiže mimo kruh bol prehodnotený na Veľmi dobrý!!!

Exhibition in Austria, my husband just graduated with my friend Toby and Iveta (lhasa apso). The exhibition was nothing much, rather catastrophic. Ms. expert could Annamaria Tarjan (HU) Toby, who exhibited in the open class, first gave V1, CACA, clerk he wrote on the scoreboard, but then something thinking when he took the dog in the champion class and Toby mentioned in the report title struck and wrote very good!!! Thank God I was not on the show I personally, I would be doing other schedules, whether in the ring or in the Secretariat of the show!!! I never settle for anything such or something similar to show yet met it´s been a decade to show the dogs go!!! Ms shame to judge, should know yet if it is an international expert could, that this is simply not done!!! Who ever saw a dog awarded rank and title, and during the onset of the next class to do something like this!!! Never any more of my dog Ms. Annamaria Tarjan expert could not be considered a recommendation to anyone not going to give it positive! On the photo you can see a dog named CH. Solaris Avis Magic Moment, which was assesed as Excellent 1, CACA but after leaving the ring, that is outside the circle has been revised to Very Good!!!

                      

  

 

10.06.2012 Medzinárodná výstava psov Derby Winner Show 2012 Nitra

10.06.2012 International Dog Show Derby Winner Show 2012 Nitra

 

Na tejto výstave sa náš pes Chesvet Line Image Black Pearls vystavoval v triede dorastu a získal ohodnotenie Veľmi nádejný, v záverečných súťažiach sa vo veľkej konkurencii prebojoval do prvej päťky na BIS dorast!!! V šampiónoch sa vystavoval JCh., Ch. Solaris Avis Magic Moment a umiestnil sa na druhom mieste, získal Výborný 2 a r.CAC!!! Gratulujeme naším obom úspešným psom na tejto výstave, ďakujeme za skvelé posudky našich psov pánovi posudzovateľovi Željko Gajič (SLO) a za posúdenie dcéry Dominiky v súťaži Junior Handling pánovi posudzovateľovi Viktor Lobakin (RU) a za postup do užšieho výberu BIS dorast pani posudzovateľke Ildikó Muzslai (HU).

In this exhibition, our dog Chesvet Line Image Black Pearls exhibited in the puppy class and got rating very promising, the final competition was a great competition fought his way into the top five on tje BIS puppy!!! The Championship was exhibited Jch., Ch. Solaris Avis Magic Moment and is ranked in second place, and got Excellent 2, r.CAC!!! Congratulations to both our successful dog on this show, thank you for the wonderful reviews of our dogs Assessor Mr Zeljko Gajic (SLO) and for assessing the daughter of Dominika in the Junior andling competition assessor Mr Viktor Lobakin (RU) and theprocedure for shortlisted BIS puppy to judge Ms Ildikó Muzslai (HU).

 

      

 

 

 

06.05.2012 Národná výstava psov Banská Bystrica

06.05.2012 National Dog Show Banska Bystrica

Po viac ako polročnej pauze od výstav sme sa konečne vybrali na výstavu, vlastne je to trochu inak... Prihlásený sme boli už aj v januári na výstavu do Trenčína, ale pokazilo sa nám ráno pred odchodom na výstavu auto a tak sme museli zostať doma. V marci tohoto roku sme tiež boli prihlásený na výstavu do Nitry, ale osud opäť nám výstavu nedoprial a tak sme zasa nikam nešli. Som veľmi šťastná, že sme sa tentokrát na výstavu dostali i keď aj táto výstava bola poloprajná a nedopriala nám odvystavovať nášho psa CH. Solaris Avis Magic Moment, nakoľko ráno sa chudák tešil, že niekam ideme a skokmi cez postele asi zle skočil a začal krívať. Nádejala som, že snáď pokiaľ prídeme na výstavu prestane krívať, ale práve opak bol skutočnosťou a to ma veľmi mrzí... Toby je vo veľmi skvelej výstavnej kondícií, v nádherných vlasoch..., žiaľ snáď nabudúce už aj on sa bude môcť predviesť v plnej kráse. Náš nový člen rodiny sa na svoju prvú výstavu veľmi krásne predviedol, čiže naše povinné tréningy stáli za to a pani posudzovateľka Phyllis Poduschka-Aigner (A) ním bola veľmi milo očarená a ohodnotila ho najlepšou známkou akú vo svojej triede mohol získať: Veľmi nádejný 1. V záverečných súťažiach pán posudzovateľ Kubala Jaroslav (SK) bol milovníkom väčších plemien psov a do prvej päťky najkrajších dorastencov výstavy sme sa teda nedostali. Som šťastná, že Larry sa tak krásne predviedol, ničoho sa nebál, práve naopak všetko si odchodil ako starý profesionál! Ďakujeme za milú spoločnosť kamarátke Zuzke a jej Alexovi a aj za zapožičanie Alexa do súťaže Junior Handling a tešíme sa na ďalšiu určite príjemnú výstavu  

After more than a half year break from the show we finally selected for the exhibition, it´s actually a little different... Logged we were already in January to show Trenčin, but we broke down the morning before leaving for a show car so we had to stay home. In March this year we have also been the site of an exhibition in Nitra, but fate again we show indirect and so we did not go anywhere again. I am very happy that we got this time on the show even though the show was only half generous and good fortune did not allow us to exhibit our dog CH. Solaris Avis Magic Moment, because the poor in the morning excited to go somewhere and jump over the bed and jumped about evil began to limp. I believed that perhaps if we come to the show no longer limp, but just the opposite was the reality and I´m very sorry... Toby is a very great show condition, the beautiful hair... unfortunately, maybe next time already he will be able to perform in full glory. Our new family member at her first show very beautifully demonstrated, that is our mandatory training was worth it, and Mrs. Phyllis oduschka-Aigner (A) it was very nice and infatuated rated him top marks in class what he can: Very promising 1. In the final competition judge Mr Kubala Jaroslav (SK) was larger breeds of dog lovers and the top five juniors in the most beautiful exhibitions we have thus received. I am happy that Larry is so beautifully demonstrated, nothing to fear, on the contrary, all the old retirement as a professional! Thank you for your nice company Zuzka and her friend Alex and Alexa and for rent in Junior Handling competition and look forward to the next is certainly a nice show  

                                        

 

  

30.04.2012 Tu je zopár fotografií ocenení nášho psa JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment a našej feny JCH., CH. Athena Z Tibetskej ríše za opätovné prvé miesta v celoročnej Klubovej súťaži Shih-Tzu Pes a Suka roka

30.04.2012 here are some pictures of our dog JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment and our female JCH., CH. Athena Z Tibetskej ríše in the first place again in a yearr´s club competition Shih-Tzu dog and bitch of the year

     

 

  

26.04.2012 Toby a Larry po kúpeli alebo pózovanie po únavnom dni

26.04.2012 Toby and Larry the bath, or posing for a busy day

                                 

 

 

21.04.2012 Toby a Larry sa spolu hrali, to bolo na čo pozerať, lepšie ako program v televízií

21.04.2012 Toby and Larry are played together, it was on the watch, better than the TV program

                           

  

05.04.2012 Nové fotky z Larryho kúpania

05.04.2012 New photo of Larry´s swimming

                   

 

 

14.03.2012 Dnes bol u nás veľký kúpací deň a zároveň sme sa aj trochu fotili... No a takto náš Larry vyzerá keď je naložený do oleja

14.03.2012 Today was a great dressing for us day and at the same time we also took pictures of some... And so our Larry looks when it is loaded into oil

                

  

 

01.02.2012 Tak a máme doma nášho nového člena rodiny. Prišiel k nám s predstihom o tri dni skôr, veľmi nás potešila správa od chovateľky Svetlany, keď nám oznámila, že jej kamarátka Irina pocestuje z Ruska o tri dni skôr ako sa plánovalo. Takže dnes som si bola osobne prevziať od Iriny vo večerných hodinách nášho nového čierneho miláčika rodiny. Spoločnosť mi robili moje dve kamarátky, jedna bola nasadená do tejto akcie ako vodič a druhá ako tlmočník. Smiali sme sa, že pre takého malého psíka sme išli až tri osoby. Keď prišla Irina, tak sme šťastím jasali všetky tri a musím napísať, že Irina je super žena, má veľký zmysel pre humor. Cestou domov bol Larry ticho, ani neplakal, ani sa nebál a u nás doma sa pomerne rýchlo zabýval. Sranda bola po príchode domov keď som otvorila na klietke dvierka a vrhli sa na Larryho všetci naši traja psíkovia. Od strachu sa pocikal, ale rýchlo sa skamarátil so všetkými. Tešíme sa, že ho už máme doma a ako som ho už vyššie pomenovala, jeho domáce meno bude LARRY. Prajeme mu veľa šťastných rokov v našej rodine a veľa výstavných úspechov... Ďakujem kamarátkam Julke a Zuzke, že boli ochotné ísť so mnou prevziať môj nový poklad našej rodiny! Nižšie pridám o pár dní zopár fotiek z Larryho krátkeho pobytu u nás

01.02.2012 So we have a home of our new family member. He came to us in advance for three days before, we are very pleased with the report from the breeder Svetlana, when we announced that her friend Irinafrom Russia will travel to three days earlier than planned. So today I was personally take from Irina in the evening of our new black family pet. The comapany I did my two friends, one was deployed in this action as a second driver as interpreter. We laughed that for such a small dog, we went to three persons. When Irina came, so we cheered with happiness all three and I have to write that Irina is a super woman, has a great sense of humor. On the way home arry was silent, nor cry, nor be afraid of us at home and was quickly dealt with. Love was after coming home when I opened the cage door and rushed to Larry all of our three boys. From fear to help, but quickly make friends with everyone. We are glad we have him home and as I have already named above, the name will be home LARRY. We wish him many happy years in our family and many show successes... Thank you my friend Julka and Zuzka and they were willing to go with me to take my new treasure our family! Here I add a couple of days some photos of Larry´s shrot stay with us   

                

  

20.01.2012 Očakávame nášho nového psa menom Chesvet Line Image Black Pearls

20.01.2012 We expect our new dog´s name Chesvet Line Image Black Pearls

Onedlho do našej Chovateľskej stanice pribudne nový čierny pes pochádzajúci z Ruskej Chovateľskej stanice Chesvet Line. Je narodený 14.10.2011 a má ešte 6 ďalších súrodencov. Jeho matka je čierna fenka menom Chesvet Line Ocharovanie Orianna a otcom je čierno-biely importovaný pes z Austrálie menom Hashanah Cool Shot. Veľmi sa na jeho príchod tešíme, 4.2.2012 by sme ho mali mať už konečne doma. Sem do Fotogalérie prikladáme fotografie a video, ktoré nám veľmi ochotne posielala chovateľka Svetlana Mihaylova a za ktoré srdečne ďakujeme!

Soon into our cattery will be added new black dog coming from Russian kennel Chesvet Line. It is born 14.10.2011 and still 6 other siblings. His mother is a black female named Chesvet Line Ocharovanie Orianna and father is black and white dog imported from Australia named Hashanah Cool Shot. Very much looking forward to his arrival, 4.2.2012 we should finally have a home. Pictures here to attach photos and video that are very happy to send you a breeder Svetlana Mihaylova and to warmly thank you!

          

VIDEO

www.youtube.com/watch  

www.youtube.com/watch 

 

  

20.-21.07.2011 Medzinárodná výstava psov Bratislava

20.-21.07.2011 International Dog Show Bratislava

Na túto našu poslednú plánovanú tohtoročnú výstavu psov sa vybrala dcéra v spoločnosti našej poľskej známej Teresy Buckej, ktorá Dominiku spolu s Tobynkom bola ochotná vziať zo sebou. V prvom rade musím poďakovať Terese za ochotu Dominike pomôcť s úpravami Tobyho, za ochotu, že ju vôbec zobrala so sebou, za krásne strávený víkend v jej spoločnosti, za krásne zážitky, ktoré si Dominika domov priniesla... Teresa ďakujem! Dievčatá boli ubytované v krásnom penzióne neďaleko výstaviska. Fotografií je žiaľ málo, nemali čas fotiť, ale aspoň niečo predsa len Dominika stihla odfotiť na penzióne... Ďakujem aj posudzovateľom Vladimírovi Javorčíkovi (SK) a Mach Lisbeth (CH) za pekné posudky nášho psa JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment. Dominika sa súťaže Junior Handling stihla zúčastniť len v sobotu, kde získala takmer plný počet bodov!!! Taktiež aj tu sa nesmieme zabudnúť poďakovať pani posudzovateľke Zdene Jílkovej (CZ) za pekné ohodnotenie Dominiky v súťaži. V nedeľu Dominika bola tiež prihlásená do súťaže Junior Handling, lenže nakoľko neskoro sa posudzovalo plemeno Shih-Tzu na Junior Handling prišla už keď bolo Semifinále. Tieto dve medzinárodné výstavy boli naše tento rok posledné, takže si dávame dlhšiu pauzu a tešíme sa na výstavy v roku 2012 a na mnoho noviniek, ktoré plánujeme na rok 2012 a s ktorými Vás budeme na našich web stránkach včas informovať!

On our last scheduled this year´s dog show were selected by our daughter company in Poland known Teresa Bucka, who along with Dominika Toby was willing to take with you. First I have to thank Teresa for being willing to help with modifications Dominika Toby, a willingness to not take it with you a beautiful  weekend in the company, a wonderful experience that brought home to Dominika... Thank you Teresa! he girls were housed in a beautiful guest house near the fairgrounds. Picture a little sadly, did not have time to take pictures, but at least something still managed to shoot on Dominika pension... I also thank Vladimir Javorčik assessor (SK) and Lisbeth Mach (CH) for the nice reviews of our dogs JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment.Dominika Junior Handling competition she could only attend on Saturday, where she almost full points! Also, here also we must not forget to thank judge Mrs. Zdena Jílková (CZ) for a nie assessment of Dominika in the competition. On Sunday, Dominika was also filed in the latter was considered breed Shih Tzu for Junior Handlers came when it was already semi-finals. These two international exhibitions this year have been our last, so we put a long pause and look forward to the show in 2012 and many new projects planned for 2012 and with whom you will be on our web site to inform!

                     

 

 

03.07.2011 Národná výstava psov Bielsko-Biala (Poľsko)

03.07.2011 National Dog Show Bielsko-Biala (Poland)

Prvá prázdninová výstava na ktorú sa dcéra nesmierne tešila sa pre ňu a nášho psa CH., CH. Solaris Avis Magic Moment (Toby) skončila veľmi úspešne. Na túto výstavu som Dominiku poslala s mojou dobrou známou Vierkou a práve jej musím tisíc krát poďakovať za ochotu, že išla s Dominikou a Tobym na výstavu. Druhé poďakovanie  patrí opäť kamarátke Veronike, ktorá Tobyho predviedla veľmi profesionálne a hlavne úspešne! Veronika vďaka, máš to u mňa! Počasie i napriek tomu, že bol začiatok letných prázdnin bolo nepríjemné. Bola zima a pršalo celý deň. I napriek nepriazni počasia sa výstava pre nás ako som už spomenula skončila výborne. Toby bol prihlásený v triede šampiónov a porazil konkurenta teda získal ohodnotenie Výborný 1, CWC, BOS, Zwyciezca pes a splnil podmienky pre udelenie titulu ŠAMPIÓN POĽSKA!!!  Dominike sa v Junior Handlingu tiež výborne darilo i napriek úsmevnej príhode  V zhone aby stihla včas predkolá Junior Handlingu, zabudla dať Tobymu dole štipce z fúzov  V konkurencii 7 handlerov získala druhé miesto   Ďakujeme  týmto pánovi posudzovateľovi Grzegorz Robak (PL) za pekný posudok a ocenenia pre nášho psa a pani posudzovateľke Ewa Pyrchala (PL) za posúdenie v Junior Handlingu! Nič to, že bolo špatné počasie, nám sa aj tak darilo a domov Vierka s Dominikou vďaka Veronike priviezli Poľského šampióna  Skvelo odvedená tímová prácička dievčatá, ĎAKUJEM!!   

The first holiday show by daughter enjoyed immensely for her and our dog JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment (Toby) ended very successfully. For this exhibition I sent Dominika with my Vierka well known and it´s a thousand times I thank you for being willing to go to Dominika and Toby on the show. Second thanks again friend Veronika, Toby has demonstrated a very professional and above all success! Veronika, thanks, you got it for me! Weather despite that was the beginning of summer break was uncomfortable. It was cold and raining all day. Despite the weather the show for us, as I mentioned earlier ended perfectly. Toby was logged in the champion class and got beat a competitor thus evaluating Excellent 1, CWC, BOS, Zwyciezca dog and qualifies for the title CHAMPION OF POLAND!!!  Dominike was in Junior Handling also fared very well despite the joyous events in a hurry to catch early Qualifying Junior Handling, forgot to put Toby down the pegs of the mustache  Competitions 7 handlers got second place   This thank Mr Grzegorz Robak reviewers (PL) for a nice review and awards for our dog, and Ms Ewa Pyrchala (PL) for consideration in the Junior Handling! The fact thatit was bad weather, we nevertheless managed a home with Dominika Vierka thanks Veronika brought Polish Champion  Paid great teamwork girls, THANK YOU!!  

                       

 

04.06.2011 Medzinárodná výstava psov Grand Prix Slovakia Nitra &

Letná Klubová výstava psov Nitra

04.06.2011 Inetrnational Dog Show Grand Prix Slovakia Nitra &

Summer Club Dog Show Nitra

Na túto výstavu som sa tešila už dopredu a tak ako vždy, keď sa teším tak sa vždy niečo prihodí... Prihlásila som nášho psa na obe medzinárodné výstavy a klubovú výstavu popri nich. Žiaľ, tesne pred výstavou sa naskytli problémy a tak som bola rada, že kamarátky Veronika Kučerková a Mirka Sawková mi veľmi pomohly. Veronika i napriek tomu, že mala auto poriadne plné vzala Tobyho so sebou na výstavy. Tak sa Toby odvystavoval aspoň na jednej medzinárodnej výstave a klubovej výstave. Mirka Tobyho prevzala od Veroniky na výstave hneď po príchode a pripravila ho do kruhu, potom ho prišla odvystavovať Veronika a rovnako to bolo aj s klubovou výstavou po ktorej Veronika Tobyho priviezla domov. Moje veľké ďakujem patrí za veľkú snahu a ochotu obom dievčatám! Je skutočne dobré mať výborných priateľov, veľmi si ich vážim!!! Nesmiem však poďakovať aj za fotografie z výstavy manželom Býškovým, Fialovým a slečne Lenke Podlohovej, práve oni boli tými, ktorý ma potešili fotkami a sú skutočne pekné, ďakujem aj Vám! A v neposlednom rade aj paniam posuzovateľkám Radvánszky Katalin (HU) a Brigita Kremser (SLO) z obidvoch výstav za pekné posudky nášho psa JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment. Jediné čo ma prekvapilo a čo sa mi ešte nikdy na Slovensku nestalo bolo, že na klubovej výstave písali posudok v anglickom jazyku. Ešte raz všetkým moc ďakujem za pomoc a fotografie. Viac fotografií z nášho psa nájdete v sekcii Výstavy 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment.

For this exhibition I have enjoyed the back and as always whem I´m looking forward to something always happens... I signed up our dog for two international exhibitions and club show alongside them. Unfortunatelly, just before the show, the arisen problems and I was glad that a friend Veronika Kučerková and Mirka Sawková really helped me. Veronika despite the fact that the car was pretty full with Toby look him to shows. So Toby exhibited at least one international exhibition and club show. Mirka Toby took over from Veronika on the show soon after arrival and prepare it in a circle, then came to exhibit and Veronika as it was with the club after the show which brought a Veronika Toby home. My big thank you is a great effort and a willingness to both girls! It´S really good to have great friends, really appreciate them! But it must not thank for the pictures from the exhibition Býškovým husband, Fialovým and Miss Lenke Podlohovej, they were just those who comforted me and the photos are really nice, thank you too! And last but not least, the judge Radvanszky Katalin (HU) and Brigita Kremser (SLO) from both shows for the nice reviews of our dog JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment. The only thing that surprised me and which I have never happened in Slovakia was that the club show review written in English. Again, all very much for help and photos. More photos of our dogs in the section shows 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment.

                                   

  

01.05.2011 Národná výstava psov Banská Bystrica

01.05.2011 National Dog Show Banská Bystrica

Nie príliš pekné počasie nás na výstavu sprevádzalo už z domu. Pršalo a bolo dosť chladno, ale to už býva takmer každoročne samozrejmosťou tejto výstavy. Každý rok sa táto výstava koná na vonkajších priestoroch plážového kúpaliska. Premenlivé počasie bolo počas celého dňa, chvíľami pršalo, chvíľami sa cez oblaky ukázalo zopár slnečných lúčov. Našťastie na výstavy čo sa konajú vonku bývame vybavený stanom, takže dážď nám až tak neprekážal a chladnejšie počasie tiež nebolo na škodu (aspoň  nebolo teplo psom a ani ľuďom). Náš pes sa perfektne prezentoval a v triede šampiónov získal okrem pekného posudku od pani posudzovateľky Zuzany Brotánkovej z CZ ocenenie Výborný 1, CAC.  Nakoľko pršalo som rozhodla, že dcéra si do Junior Handlingu musí požičať cudzieho psa a hlavne takého, ktorému až tak dážď neuškodí na srsť. Bolo to veľkým problémom, ale nakoniec som oslovila kamarátku Alexandru Kamenčíkovú, ktorá chová čivavy aby jej ak môže nejakú požičala. Saška bola ochotná a čivavu Dominike požičala za čo Saške ďakujeme!  Naše poďakovanie za posúdenie patrí obom posudzovateľom, čiže spomínanej pani posudzovateľke Zuzane Brotánkovej a pánovi posudzovateľovi Jaroslavovi Zembjakovi za Junior Handling. Viac fotografií z nášho psa nájdete v sekcii Výstavy 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment.

Not very nice weather we have accompanied the exhibition of the house. It rained and it was pretty cool, but it happens almost every year course of this exhibition. Each year the exhibition will take place outdoors at the day, sometimes rain, sometimes through clouds shown a few rays. Fortunately, the exhibition which takes place outside the tent we live features, so rain does not hinder us to the colder weather and also not hurt (at least not warm to dogs or people). Our dog is perfectly presented and won the champion class in addition to a nice report from Mrs. Zuzane Brotankovej of CZ Excellent 1, CAC.  Since it was raining I decided that the daughter in Junior Handling must borrow foreign dog and especially one that so rain will not hurt the hair. It was a big problem, but I finally contacted Alexandra Kamenčíková friend who keeps her chihuahua that if the can lend some. Saxony was willing to lend a chihuahua Dominike for the Saxony thank you!  Our thanks for the examination is both judge, or said Mrs. Zuzane Brotankovej and Mr. Jaroslavovi Zembjakovi for Junior Handling. More photos of our dogs in the section shows 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment.  

                         

 
 

  

20.03.2011 Národná výstava psov NITRACANIS Nitra

20.03.2011 National Dog Show NITRACANIS Nitra

Opäť máme za sebou vydarený víkend, tentokrát sme sa zúčastnili výstavy v Nitre. Dcéra si prvý krát požičala do Junior Handlingu iné plemeno psa a to nie zrovna najmenšieho vzrastu, ale je šikovná a fenka plemena Americká Akita taktiež, tak spolu im to išlo ako po masle  Do finále sa síce nedostala, ale na to, že nikdy nevystavovala väčšie plemeno sa v bodovaní dostala pomerne vysoko, na 57 bodov, čo je výborný výsledok!  Ďakujeme majiteľovi Patrikovi Panýrkovi za požičanie fenky. Patrikovi patrí ešte jedno poďakovanie za odvystavovanie nášho psa CH. Solaris Avis Magic Moment. Výborne im to spolu v kruhu išlo, nakoniec môžete pozrieť na foto. Tešíme sa na ďalšiu výstavu a na stretnutie s priateľmi. Viac fotografií z nášho psa nájdete v sekcii Výstavy 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment.

Again we have a hilarious weekend, this time we will show in Nitra. Daughter of the first in the Junior Handling borrowed other breed of dog, not just the smallest stature, but it handy and female breed American Akita also, so that together they went very smoothly.  Although the finals are received, but that never exhibited larger breed in scoring received relatively high, at 57 points, which is an excellent result! Thank holder Patrik Panýrek for hire females. Patrik is still a display of gratitude for our dog CH. Solaris Avis Magic Moment. Well done to them together in a circle was, finally, you ca look at the photo. We look forward to the next exhibition and meeting with friends. More photos of our dogs in the section Shows 2011 JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment. 

                    

  

 

19.02.2011 Medzinárodná výstava psov EAST CUP Prešov

19.02.2011 International Dog Show EAST CUP Prešov

Táto výstava sa z dôvodu rekonštrukčných prác športovej haly v Prešove konala v športovej hale Cassosport v Košiciach. Cesta je to pomerne ďaleká, ale na výstave splnila naša Athena Z Tibetskej ríše podmienky pre udelenie titulu Šampión Slovenska a tak je po mesiaci v našej Chovateľskej stanici ďalší šampión Výborne sa umiestnil aj náš pes JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment, ktorý bol po prvý krát v triede šampiónov a získal r.CAC. Dcéra Dominika zažiarila v Junior Handlingu a získala Res.BIS JH! Po výstave sa však cestou domov stala mužovi dopravná nehoda, dostal mikrospánok a tak narazil do zvodidiel. Našťastie sa nikomu nič nestalo, v poriadku boli úplne všetci. Na výstave som nebola a v čase nehody som telefónovala s dcérou a počula som ako mi hovorila, že stala sa nehoda a potom ostalo ticho. Mala som strašný strach, ale všetko dobre dopadlo. Dúfam, že to bolo prvé a posledné nešťastie. A celkom by som bola zabudla aj poďakovať rozhodcom za ich pekné posudzky na našich psov. Takže srdečná vďaka patrí pánovi posudzovateľovi plemena Shih-Tzu menom Naveda Juan zo Španielska a pánovi posudzovateľovi v JH menom Vladimír Javorčík!!! Ďakujeme 

This exhibition is due to reconstruction work in the sports hall was held in Prešov Cassosport sports hall in Košice. The road is quite far, but to fulfill exhibition our Athena Z Tibetskej ríše conditions for title Champion of Slovakia, and so is the month in our kennel next champion Perfectly placed and our dog JCH., CH. Solaris Avis Magic Moment, which was the first time in champion class and r.CAC. Daughter Dominika starred in and won the Junior Handling Res.BIS JH!   After the show, however, beame a man on the way home accident. Fortunately nobody got hurt, in order were all completely. At the show I was in an accident when I phoned her daughter and I heard as I spoke, that became a casualty and then remained silent. I had a terrible fear, but everything went well. I hope this was the first and last casualty. And I was quite forgot to thank the referees for their opinions on our nice dogs. So heartfelt thanks to Mr Assessor breed Shih-tzu named Naveda Juan from Spain and MR JH assessor in the name of Vladimir Javorčík! Thank you  

 

   

 

 

22.01.2011 Medzinárodná výstava psov WINTERSHOW Trenčín

22.01.2011 International Dog Show WINTERSHOW Trenčín

Na výstavu do Trenčína sme sa veľmi tešili, vedeli sme  totiž, že sa tam po dlhej dobe opäť stretneme s našími priateľmi a tak sa aj stalo. Ale poďme pekne po poriadku. Tento rok bola pomerne mierna zima oproti minulým rokom, dokonca ani sneh nebol a mrzlo len tak, že sa to dalo zniesť takže cesta autom ubehla rýchlo a hlavne bola bez ľadu a snehu! Po príchode na výstavu nás už čakala naša známa v hale pri kruhu a "držala" nám miesto. Bolo to super, nakoľko poznáme, že sa tam po neskoršom príchode veľmi ťažko hľadá vhodné miesto. Spolu sňou sme si prešli výstavné stánky, vybrali sme si štartovné čísla a v kľude sme stačili pripraviť psov do kruhu. Náš pes JCH. Solaris Avis Magic Moment získal pekný posudok a ocenenie Výborný 1, CAC od pani posudzovateľky Zdenky Jílkovej (CZ) a splnil podmienky pre udelenie titulu Šampión Slovenska!!!   Trochu chaos bol iba pri presune sa do úplne inej haly na predkolá Junior Handling. Manžel ostal s vecami v hale kde sme vystavovali a ja s Dominikou a Tobynkom sme sa presunuli na spomenutý Junior Handling. Cestou sme sa ešte zastavili vybaviť potrebné veci do kancelárie "Šampionáty" a zapísať si výsledky do Preukazu o pôvode. Potom som rýchlo ešte raz upravila Tobynka a Dominika mohla nastúpiť do súťaže. Prihlásených bolo veľa mladých vystavovateľov v prvej vekovej kategórií (celkom 13), Dominika sa však dostala do Semifinále a nakoniec skončila na krásnom 4. mieste u pani posudzovateľky Viery Staviarskej (SK), gratulujeme jej a tešíme sa, že sa tak snaží!!!  Ďakujeme obom posudzovateľkám za skvelé ocenenia nášho psa. Nesmieme zabudnúť poďakovať aj za spoločnosť Veronike a Tomášovi, naším priateľom z Poľska, ktorých som veľmi rada stretla a hodila s nimi kus reči, tešilo ma zoznámenie sa s Barbarou Oleszczuk, rada som videla aj pána Patalasa, Silviu Sehnálkovú, Mirku Sawkovú, Moniku Kupicovú.... Tešíme sa na ďalšiu výstavu o mesiac v Prešove   

For exhibition in Trenčín, we very enjoyed, we know is that there is a long time again we meet with our friends and so it happened. But let the order. This year was fairly mild winter compared to last year, even it was freezing and the snow was not only so that it could withstand the journey by car has passed so quickly and was mostly free of ice and snow! Upon arrival at the exhibition we have known in our waiting hall in a circle and "hold" our place. It´s great, because we know that there is a late arrival after a very hard to find a suitable place. After finishing working together, we´ve been through exhibition stands, we chose starting numbers and the rest we were able to prepare the dogs into the ring. Our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment got a nice reprt and Excellent 1, CAC from judge Mrs Zdenka Jílková (CZ) and has fulfilled conditions for title Champion Slovakia!!!  Bit of chaos was only when moving into a completely different hall before rounds Junior Handling. Husband remained with things in the hall where we exhibited and I Dominika and Toby and we moved to the mentioned Junior Handling. Along the way we have to stop comletion of the necessary things in office "Championship" and write the results into pedigrees. Then again I quickly adjusted and Toby, Dominika able to board the tender. Subscribers were many young exhibitiors in the first age category (total 13), Dominika, however, reached the semifinals and eventually finished fourth at the beautiful place at the judge Mrs Viera Staviarska (SK), its congratulations and we look forward to trying to be so!!!  Thank you both for great prizes our dog. We must not forget to thank the company for Veronika and Tomas, our friend from Poland whom I met very happy with them and threw a piece of speech, I enjoyed getting to know Barbara Oleszczuk, I saw the board and Mr Patalasa, Silviu Sehnálkovú, Mirku Sawkovú, Moniku Kupicovú... We look forward to the next exhibition of the month in Prešov  

                                                                           

 

 

 

18.09.2010 Špeciálna výstava psov  Ružindol

18.09.2010 Special Dog Show Ružindol

Na našu poslednú tohoto ročnú výstavu, ktorú sme mali v plánoch bola prihlásená len naša Athena. Bola to klubová výstava, ktorá bola hádam jednou z najrýchlejšie posúdených výstav, ktoré sme za roky absolvovali. Plemeno Shih-Tzu išlo prvé na poradie a tak sme doma boli už cez obed i keď obec Ružindol sa nachádza v okrese Trnava a je to nie celkom blízko nášmu domovu. Athena sa výborne umiestnila a získala u pani posudzovateľky Lindy Volárikovej Výborný 1, CAC, CC za čo veľmi pekne ďakujeme! Tešíme sa na budúcoročné výstavy, táto bola našou poslednou... 

At our last show this year, we had the plans were filed only our Athena. It was a club show, which was perhaps one of the fastest-judged exhibitions that we have received for years. Shih-Tzu breed was first to order so we were already at home over lunch and when Ružindol village is located in Trnava, and it´s not quite near our home. Athena is perfectly placed and received from the judge, Mrs Linda Voláriková Excellent 1, CAC, CC for which we thank you very much! We look forward to next  year´s exhibition, this was our last...  

                            

 

 

10.09.2010 Národná výstava psov Prešov

10.09.2010 National Dog Show Prešov

Po týždni sme sa opäť vybrali na výstavu, tentokrát po dlhej dobe u nás na Slovensku do východoslovenského mesta Prešov. Okrem nášho Tobyho sme prihlásili ešte aj Athenu a tak bolo Tobymu veselšie na výstave keď nebol prihlásený iba on sám. Výborne sa obaja umiestnili, Toby obhájil minuloročný titul Víťaz Slovenska 2010, dostal CAC a Athena r.CAC. Týmto ďakujeme za krásne posudky a ohodnotenia pani posudzovateľke Gabriele Ridirčíkovej zo Slovenska. V Junior Handlingu Dominika sa dostala do Semifinále, jeden bod jej chýbal do Finále. Tiež ďakujeme za vynikajúce posúdenie v JH pani posudzovateľke Jane Janek zo Slovenska. 

After a week, we again selected for exhibition, this time in a long time for us in eastern Slovakia Prešov. In addition to our Toby was still known as Athena and Toby was happier when the shows was not only declared himself. Perfecly placed both, Toby defended last year´s title winner Slovakia 2010, got  CAC and Athena r.CAC. Thank you for this beautiful and evaluation reports women Ms Gabriele Ridarčíkovej from Slovakia. In Junior Handling Dominika came to the semi-finalas, one point missed in the Finals. Also thank you for your excellent assessment of the JH woman Mrs Jane Janek from Slovakia. 

                                                                                                              

  

 

04.09.2010 Medzinárodná výstava psov Kraków (PL)

04.09.2010 International Dog Show Kraków (PL)

Čo napísať k tejto výstave, čím skôr začať? Takže, rovnako aj táto výstava ako tie predošlé, sa niesla v znamení našich ďalších úspechov, teda vlastne úspechov nášho psa JCH. Solaris Avis Magic Moment (Tobyho). Potešil ma veľmi potrebným CWC z Medzinárodnej výstavy, ktorý ešte nemal a to ešte nehovorím o titule CACIB! Som šťastná ako blcha a Bogusii Lenart milión krát dakujem za takého elegantného psa akým je Toby! Výstava sa konala aj v halách aj vonku. Vonku prebiehal Junior Handling a v hale sa posudzovali Shih-tzu. Musím trochu záporne okomentovať terén výstavy na vonku, bol dosť nerovnomerný čo môžete vidieť na fotografiách u dcéry Dominiky v Junior Handlingu. Psy sa tým pádom nepredviedli úplne na 100%, neraz vhupli do jamy... V hale to bolo už na super úrovni, všade boli koberce a tak sa predvádzalo výborne. Musím za vyššie spomenuté úspechy Tobyho poďakovať milej pani alebo slečne rozhodkyni Monike Kuriate-Okarmus, jej prístup ku psom a posudzovaniu bol ukážkový, srdečná vďaka ešte raz!!! Rovnako poďakovanie patrí aj pani posudzovateľke Magdalene Kozlowskej, ktorá rovnako milo posudzovala Junior Handling! A klasicky sa musím opäť poďakovať vystavovateľom, priateľom a divákom za príjemnú atmosféru na výstave, vďaka Vám! Tiež nám milo padlo, stretnúť tu veľa Slovenských posudzovateľov. Výstavy v Poľsku sa nám moc páčia, sú také príjemné, že človek na ne rád spomína. Je milé stretnúť sa a tešiť sa na stretnutia v budúcnosti... Na záver ešte ďakujem jednej osobe za fotografiezo záverečných súťaží, je ňou pani Monika Milian, ktorá má prekrásnu tvorbu fotografií na svojich web stránkach a to nielen z tejto výstavy. Tu sú jej web stránky http://www.zpr-husky.com/fotografika/

What to write on this show, the sooner you begin? So, as well as the exhibition as the former is marked by our successes, that is, the successes our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment (Toby). I am very pleased with the necessary international exhibition of the CWC, which has had and still talking about CACIB! I´m hapy as a flea Bogusii Lenart milion times thank tou for such an elegant dog like Toby! The exhibition was held in the indoor and outdoor. Away ran Junior Handling and the hall is considered Shih-tzu. I have a little negative comment on the exhibition ground outside was quite uneven, as can be seen in photos with the daughter of Dominika in the Junior Handling. Dogs are thus cmpletely to 100%, often into the pit... The hall was already super-level carpets were everywhere and so is demonstrated on a glove. I have the above-mentioned achievements Toby nice thank Mrs or Miss judge Monika Okarmus-Kuriata, the dog access to the demonstration and assessment, heartfelt thanks again! Also thanks to Ms judge Magdalene Kozlowskej, which also nicely judged Junior Handling! A classic I must again thank the exhibitors, friends and spectators in a pleasant atmosphere at the show, thanks to you! It fell kindly to us, meet a lot Slovak reviewers. Exhibitions in Poland, much like we are so nice that people like to mention them. It is nice to meet and look forward to meetings in the future... Finally, even thankone person for photos of the final contests, it is Ms Monika Milian, who is making beautiful photos on their web sites and not just from the show. Here are the web site http://www.zpr-husky.com/fotografika/  

                                   

 

22.08.2010 Národná výstava psov Nowy Targ (PL)

22.08.2010 National Dog Show Nowy Targ (PL)

Deň od prvého výročia úmrtia nášho CH. Jerona Atreia a deň pred narodeninami dcéry Dominiky sme sa vybrali znova do Poľska na výstavu. Veľmi ťažko sa mi pripravovalo Tobyho na túto výstavu vďaka tej smutnej udalosti čo sa odohrala pred rokom a o ktorej som písala vyššie. V smútku a žiali som sa podvečer donútila a začala s prípravou na výstavu. Vôbec sa mi nedarilo tak ako pred inými výstavami, akási som bola nešikovná a pomalá... Po príchode na výstavu sme sa opäť ocitli v príjemnej spoločnosti Bogusie a Bobiho, mnohých ďalších príjemných ľudí čo boli ako návštevníci na výstave a prejavili záujem či už len o zopár slov s nami alebo o fotenie sa s naším psom. Bolo to moc milé, veľmi si vážim láskavosť poľských ľudí! Shih-tzu posudzoval pán rozhodca Petr Řehánek z Českej republiky, ktorému ďakujeme za pekný posudok nášho psa a za ďalší titul CWC na Poľského šampióna :-) Rovnako sa výborne darilo aj dcére Dominike v Junior Handlingu, získala vo finále BIS III. Ďakujeme aj pánovi rozhodcovi Maciejovi Lipiecovi z Poľska za ohodnotenie Dominiky v Junior Handlingu!!! O pár dní opäť dovidenia v Krakowe tentokrát na Medzinárodnej výstave smileylaughyes

 The day after the first anniversary of the death of our CH. Jerona Atreia day before the birthday the daughter of Dominika we went back to Poland for the exhibition. Unfortunately, Toby prepared me for this exhibition, thanks to the sad events which occurred before and which I wrote above. In sadness and grief I forced the evening and began preparations for the exhibition. Do not miss me as to ither exhibitions, I was kind of slow and inept... Upon arrival at the exhibition, we once again find themselves in pleasant company and Bogusia, Bobi, many other nice people who were as visitors to the exhibition and expressed interest in whether only a few words with us or on our photo shoot with a dog. It´s  too sweet, very appreciate kindness Polish people! Shih-tzu judged judge Petr Řehánek the Czech republic, whom we thank for a nice review of our dog and for the next title in the Polish champion CWC :-) It is perfectly managed and the daughter of Dominika in the Junior Handling, won in the final BIS III. We thank the referee Mr Maciejovi Lipiecovi from Poland for the evaluation of Dominika in the Junior Handling! A few days again, this time seeing you in Krakow at the International Exhibition laughyessmiley

                                    

 

01.08.2010 Národná výstava psov Zakopane (PL)

01.08.2010 National Dog Show Zakopane (PL)

Prehupli sme sa do druhej polovice prázdnin a my sme opäť cestovali na výstavu do Poľska, tentokrát do rodného mesta nášho psa JCH. Solaris Avis Magic Moment do Zakopaného. Rovnako ako aj po predchádzajúcich výstavách aj táto bola v príjemnej spoločnosti poľských vystavovateľov a hlavne sa tešíme, že sme sa opäť stretli s našou chovateľkou Bogusiou. Bola som trochu prekvapená, že na tejto výstave sa nekonal Junior Handling, takže dcéra Dominika bola trochu smutná, ale aspoň mala výlet. Ďakujeme týmto pani posudzovateľke Anne Rogowskej za pekný posudok nášho psa a za krásne druhé miesto. Tešíme sa na ďalšiu výstavu v Poľsku a to v Nowom Targu 

We got into the second half holiday, and we again traveled to Poland for the exhibition, this time in our hometown dog JCH. Solaris Avis Magic Moment to Zakopane. As well as the previous shows and it was nice of Polish exhibitors and especially look forward that we met again with our breeder Bogusiou. I was a little surprised that this show had not taken place Junior Handling, so the daughter of Dominika was a little sad, but at least be a trip. Thanks for that Ms Anne Rogowski judge a nice review of our dog and a beautiful second place. We look forward to the next exhibition in Poland in Nowy Targ 

                                                                                  

 

18.07.2010 Národná výstava psov Nowy Sacz (PL)

18.07.2010 National Dog Show Nowy Sacz (PL)

Po nedávnej prvej Poľskej úspešnej výstave sme sa opäť vybrali do Poľska a to trochu východnejšie. Bolo to mestečko Nowy Sacz, ktoré nás rovnako milo prekvapilo a to už hneď viacerými spôsobmi. Získali sme tu na výstave rovnako výborné výsledky, Dominika sa tu dokonca umiestnila na druhom mieste v JH aTobynko získal ďalší titul na Poľského šampióna. No veľmi sme sa tešili aj na Tobynkovu pani chovateľku Bogusiu Lenart a jej manžela. Bogusii musíme poďakovať za krásne učesanie Tobynka do výstavného kruhu a za super deň prežitý v jej spoločnosti. Veľmi milo nás tešilo aj to, že poľský ľudia sú veľmi milí, príjemný a kamarátsky. Na poľských výstavách sa nám páčia poľský vystavovatelia, nevládne tu žiadna nenávisť, všetci sú priatelia a prajú výhru jeden druhému. Toto je veľmi krásne a malo by takéto porozumenie vládnuť všade, nielen na výstavách v Poľsku! Vďaka Vám vážený vystavovatelia za úprimnosť, všímavosť a nové priateľstvá, veľmi si to ceníme a tešíme sa na ďalšie spoločné výstavy. Poďakovanie patrí aj pánovi posudzovateľovi Wieslaw Boryczko, ktorý posudzoval Shih-tzu a rovnako aj pani Pyrchale Ewe, ktorá posudzovala Junior Handling, vďaka Vám!!

After the recent success of the first Poland show, we again went to Poland and a little east. It was the town of Nowy Sacz, vhich pleasantly surprised us as well and now has a number of ways. We won here just to show excellent results, Dominika here even second place in JH a Toby won another title in the Poland champion. But we are very happy to Toby breeder Ms. Bogusia Lenart and her husband. Bogusii we thank you for the beautiful tame Tobyho in the show ring and a great day spent in the company. Very nice and we enjoyed the fact that Poland people are very nice, pleasant and sociable. The Poland shows we like Poland exhibitors, non-no hate here, they are all friends and wish to win another one. This is a very beautiful and had such an understanding of the rule everywhere, not only in exhibitions in Poland! Thanks for yuor honesty weighted exhibitors, sharpness and new friends, this is very appreciated and we look forward to a joint exhibition. Many thanks also to assessor Mr. Wieslaw Boryczko considered by Shih-tzu and also Mrs.Pyrchale Ewe, which assessed the Junior Handling , Thanks to you!!

                                                       

  

 

04.07.2010 Národná výstava psov Bielsko-Biala (PL)

04.07.2010 National Dog Show Bielsko-Biala (PL)

Začali letné prázdniny a my sme dali prázdniny od výstav našim fenkám, takže na výstavách momentálne môžete stretnúť len nášho psa JCH. Solaris Avis Magic Moment. Po prvý krát som sa rozhodla, že by nebolo na škodu skúsiť poslať prihlášku na výstavu ku našim severým susedom a to do Poľska. Aj sa tak stalo a neľutujem, výstava bola super, konala sa v príjemnom prostredí a zoznámili sme sa so skvelými poľskými vystavovateľmi. Výborný výsledok si domov z výstavy okrem nášho psa, ktorý získal prvého CWC a tým začal plniť podmienky pre udelenie titulu Poľský šampión priniesla aj dcéra Dominika v súťaži Junior Handling, získala krásne 3 miesto!!!! Verím, že aj budúca výstava ma v Poľsku určite nesklame a moje nadšenie z poľských výstav ešte viac utuží  Nesmiem zabudnúť poďakovať za zopár krásnych fotografií z výstavy Beatke Orlowskej, je to veľmi šikovná fotografka, Bea ďakujem za fotky! Ostatným skvelým ľuďom vystavovateľom od Shih-tzu ďakujem za príjemnú spoločnosť a gratulujem ku výstavným oceneniam. Rovnako musím poďakovať aj za krásny posudok pánovi rozhodcovi Rafalovi Firstovi z PL, ktorý Shih-tzu posudzoval, a aj pani rozhodkyni Marii Zasade z PL, ktorá posudzovala Junior Handling, VĎAKA VÁM!!!

They started the summer holidays and we do put on shows our girl, so that exhibitions can currently only meet our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment. For the first time I decided that it would be detrimental to try to send the application to our exhibition on the north and Poland. Also to make this happen andI do not regret, the exhibition was great, held in a pleasant enviroment and we are familiar with the great Polish exhibitors. Excellent outcome of the home from the show except for our dog who won the CWC and the first began to meet the conditions for the title Polish Champion also brough daughter Dominika competition Junior Handling, got three beautiful place!!!! I believe that the next exhibition in Poland, I will not disappoint and my enthusiasm show in Poland will strengthen even more  I can not forget to thank photos from the show Beatke Orlowskej, it´s very handy photographer, ea thank you for the photos! The other great people from exhibitors Shih-tzu thanks for pleasant company and congratulations to the exhibition awards. Likewise, I thank the lord for the nice review of an arbitrator Rafal First (PL), Shih-tzu has considered, and the judge Mrs. Maria Zasada (PL), which assessed the Junior Handling, THANK YOU!!!

                                                            

 

  

12.07.2010 Naša letná balkónová záhradka

12.07.2010 Our summer garden balcony

Nakoľko bývame v paneláku a tak nemáme možnosť pestovať veľké množstvo kvetov, tak si ja aspoň s trochou kvietkov robím radosť na našom balkóne. Musím podotknúť, že aj tento rok sa kvietkom u mňa páči a takto krásne kvitnú, čím mi spôsobujú veľkú radosť a potešenie.

Since we live in a block of flats and so we have the possibility to produce large amounts of flowers, so I can at least enjoy doing little flowers on our balcony. I noted that this year the flowers for me so beautiful like a flower, thus causing me great joy and pleasure.

                

  

 

18.06.2010 Chovateľské potreby a salón pre psov

18.06.2010 Pet sitting and dog

S radosťou oznamujem svojim známym, že kamarátka Veronika ešte v máji 2010 otvorila krásne Chovateľské potreby spolu so salónom pre psov na ulici Vojtecha Tvrdého 14 v Žiline. Nižšie prikladám fotografie obchodu a menšie otváracie ceremónie, ktoré sme vymysleli spolu s kamarátkou Zuzkou a ktoré boli pre Veroniku prekvapením od nás dvoch  

ľm happy to tell their friends that friend Veronika in May 2010 has opened up beautifully with Pet sitting for dogs on the street Vojtecha Tvrdého 14 Žilina. Below I attach a photo anda smaller trade opening ceremony, which was invented with a friend Zuzka have been a surprise for Veronika from the two of us  

                                  

 

 

04.06.2010 Národná výstava psov Senec

04.06.2010 National Dog Show Senec

Povodne u nás na Slovensku tento rok akosi nie a nie skončiť, aj táto výstava sa konala po silných dažďoch. No nakoniec na fotkách uvidíte úplne všetko, aj terén výstaviska a aj pekných psov. V deň výstavy už síce nepršalo, ale mláky boli a nebolo ich málo. Naši traja miláčikovia sa predviedli v plnej kráse a získali skvelé ohodnotenia, dokonca naša Grand šampiónka Zinalda (Lady) si v záverečných súťažiach odniesla krásny titul Rez. BIS triedy čestnej!!!! O nič horší neboli ani Athena a Solaris Avis Magic Moment, ktorý vo svojich triedach získali CAC! Dcéra Dominika sa v Junior Handlingu dostala do Semifinále a len o vlások jej utieklo Finále (urobila maličkú chybu vo figúre). Aj tak ale bola super a je radosť pozorovať ako sa z výstavy na výstavu zlepšuje v predvádzaní! Prázdniny sú predo dvermi a ja som sa rozhodla, že prázdniny dám od výstav aj našim fenkám a na výstavy prihlásim len Tobyho, tak uvidíme ako sa mu bude dariť v júli na výstave v Poľsku

Flooding here in Slovakia this year and somehow it does not end, and the exhibition took place after heavy rains. But finally, the pictures you see everything, and the exhibition ground and the beautiful dogs. On the day of the exhibition already, although it did not rain, but the splash andnot the few. Our three pets will bring the full beauty and have great scores, even our Grand Champion Zinalda (Lady) in the final competition took home a beautiful title cut. BIS Class honest!!!! No worse, and neither Athena and Solaris Avis Magic Moment, which in their classes CAC! Daughter of Dominika in the Junior Handling reached the semi-finals and only finals fled her hair (made a tiny mistake in the figure). Even so, but it was awesome and a pleasure to see how the exhibition is to improve the presentation of the exhibition! Holidays are at the door and I decided that I will do the shows and our girls and the log shows only Toby, so we´ll see how it will perform in July at an exhibition in Poland 

 

                                      

  

 

23.05.2010 Klubová výstava psov Remata

23.05.2010 Club Dog Show Remata

Tak ako včera, aj počasie ostalo rovnaké, aj výstava sa konala na tom istom mieste, aj počet prihlásených psov bol takmer rovnaký v tých istých triedach ako to bolo aj včera. Ako som spomínala v dnešný deň posudzovala pani Linda Voláriková, ktorá si aprobáciu na Shih-Tzu urobila len minulý rok, ale oproti včerajšiemu maďarskému posudzovateľovi je vedomosťami ďaleko vpred.  Ďakujeme Linduške za pekné posudky na naších psov a za udelenie prvého miesta v Junior Handlingu našej dcére Dominike. Dnešný deň sa Junior Handling skutočne podobal tomu pravému Junior Handlingu na aký sme zvyknutý! Ale nakoniec, pani posudzovateľka Linda Voláriková sa dlhé roky venuje práve mladým vystavovateľom a Junior Handlingu. Opäť nesmiem zabudnúť a poďakovať sa za fotky Lenke Podlohovej.

Like yesterday, the weather remained the same, an exhibition held at the same place, the number of registered dogs was nearly identical in the same classes as with yesterday. As I mentioned in today judged by Mrs. Linda Volarikova who has qualified to Shih-Tzu did just last year, but compared to yesterday´s Hungarian Assessor knowledge is far ahead. Thank you for Linde nice reviews for our dogs and for the granting of the first places in Junior Handling our daughter Dominika. Today is Junior Handling true actually similar to what Junior Handling, we wont! But evemtually, Ms. Linda Volarikova judge for many years devoted to young exhibitors and Junior Handling. Again, I must not forget to thank the photos Lenka Podlohova

                 

 

 

 

22.05.2010 Špeciálna výstava psov Remata

22.05.2010 Featured Dog Remata

Oproti minulému týždňu sa počasie tento víkend trochu umúdrilo a celkom sa vydarilo. Podstatné bolo, že nepršalo a ukázalo sa dokonca aj slnko. Výstava sa konala v rekreačnom stredisku Remata pri Handlovej v lone krásnej prírody, čistého vzduchu...a v spoločnosti príjemných známych. Bola to vlastne dvojdňová víkendová výstava Klubu Tibetských plemien, kde patrí Lhasa Apso, Shih-Tzu, Tibetský španiel a Tibetský teriér. Pozvaný posudzovať menované plemená boli posudzovatelia Z Poľskej republiky Jakub Kruczek a Adam Ostrowski. Výstavy sa však nezúčastnili z dôvodu záplav a silných dažďov v Poľsku. Takže výbor klubu narýchlo zohnal posudzovateľov pána Ferenca Groschla z Maďarska, ktorý podľa viacerých zúčastnených vystavovateľov nielen od plemena Shih-Tzu asi nie je v Maďarsku posudzovateľom IX. skupiny, nakoľko bol vraj poučený o štandarde plemien pred posudzovaním a tak rozdával ohodnotenia Veľmi dobrý, Dobrý a Výborný bez titulu ako na bežiacom páse. V druhý deň posudzovanie prijala pani Linda Voláriková zo Slovenska. Naše psy si od Maďarského posudzovateľa ako mnoho iných psov odniesli 2x Veľmi dobrý a Dobrý. V súťaži Junior Handling súťažili obe dve vekové kategórie spolu, čo mi tiež prišlo divné... Snáď budúca výstava bude aspoň podľa pravidiel, myslím tým Junior Handling. Za zopár fotografií , okrem tých čo máme vlastné, chcem poďakovať Mirkovi Rezbárikovi a Lenke Podlohovej  VĎAKA!

Compared to last week the weather has changed a bit this weekend and came out completely. Significant was that it did not rain and it tums out, even the sun. The exhibition was held in the recreation center at Remata Handlova in the bosom of beautiful nature, clean air... and in the company of nice friends. It was actually a two-day Weekend Club exhibition Tibetan breeds, which include Lhasa Apso, Shih-Tzu, Tibetan Spaniel and Tibetan Terrier. Invited review designated races were the evaluators of the Republic of Poland Jakub Kruczek, Adam Ostrowski. Exhibitions, however, did not participate due to heavy rains and floods in Poland. So the club committee hastily got rewievers Grosch Mr. Ferenc from Hungary, who. according to several participating exhibitors not only from the Shih-Tzu breed is not about rewievers in Hungary IX. group, as it was apparently informed about the breed standard before gave to both assesment and evaluation Very Good, Good and Excellent without a title as the treadmill. The second day of the assessment adopted by Ms Linda Voláriková from. Our dogs of the Hungarian assessor as many other dogs away 2x high and good. The competition Junior Handling both competed two age groups together, which also occurred to me strange... Perhaps the next exhibition will be at least under the rules, I think the Junior Handling. For some pictures, except what we own, I want to thank Mirkovi Rezbárikovi and Lenke Podlohovej  THANKS!

                               

 

  

15.05.2010 Medzinárodná výstava psov Bratislava

15.05.2010 International Dog Show Bratislava

 

V priebehu týždňa sa u nás zmenilo počasie k silným dažďom a záplavám, takže tento rok Medzinárodná výstava v Bratislave sa niesla v nie moc teplom a slnečnom počasí tak ako po predošlé roky. Ale práve pre psov chladnejšie počasie viac vyhovuje, takže sme boli aj radi, že nesvieti slnko a nie je moc teplo. Výstava sa konala v halách Bratislavskej Incheby, tak ako aj po iné roky. Zmena bola akurát len v posudzovateľoch, plemeno Shih-Tzu mala posudzovať pani Sonja Vreteničič, ale miesto nej posudzoval Damir Skok z HR. Pred Shih-Tzu boli samé veľké plemená psov (Americká Akita, Chow-Chow...) Vlastne Shih-Tzu bolo jediné malé plemeno písané u tohoto posudzovateľa. Nikdy som ešte nedostala na chlp rovnaké posudky na všetkých mojich 3 prihlásených psov, akurát boli odlišné len v slovoslede  Manžel so psom behal v kruhu pomerne rýchlo, no napriek tomu mu bolo do posudku napísané, že by sa mal rýchlejšie hýbať (asi ako Akity...)  Rozdávali sa pomerne dosť ocenenia VD i keď podľa mňa Shih-Tzu neboli škaredé, neštandardné... No ale, vec vkusu posudzovateľa bola taká ako som už písala. Inak to bol celkom vydarený výlet a víkend... 

During the week with us has changed the weather to rain and flooding, so this year the International show in Bratislava was carried in the not too warm and sunny weather as the previous years. But this dog is more suitable for cooler weather, so we were also pleased that the sun does not shine and is not too hot. The exhibition was held in the halls Incheba, as well as in other years. The change was just as the reviewers, breed Shih-Tzu had seen Ms Sonja Vreteničič, but instead it considered Damir Skok HR. Before Shih-Tzu  were themselves large breeds of dogs (American Akita, Chow-Chow...) Actually, Shih-Tzu ws only a small breed assessor written in this. I never even received the identical hair opinions on all my three dogs enrolled, just are different only in word order  Husband with a dog was running in a circle rather quickly, yet it was written in the report that should be moving faster (some as Akita...)  Handed out the awards VD quite a while in my Shih-Tzu were ugly, substandard... Well, matter of taste assessor was such as I wrote. Otherwise it was quite successful trip and weekend...

 

                                     

 

 

02.05.2010 Národná výstava psov Banská Bystrica

02.05.2010 National Dog Show Banská Bystrica

Tak ako každý rok, aj tento rok bola táto výstava prvou v roku, ktorá sa konala vonku a nie v halách. Veľké obavy z tejto výstavy sme tento veru mali, nakoľko silno pršalo, keď sme odchádzali z domu... Ale po príchode do Banskej Bystrice sme boli radi, že sme vycestovali i napriek škaredému počasiu, lebo na výstave nepršalo i keď veľa k tomu nechýbalo. Plemeno Shih-Tzu posudzovala pani posudzovateľka z Poľska Szulc Krystyna. Viac o výsledkoch našich psov sa dozviete vo Výstavách našich psov a v JH u našej dcéry Dominiky . Ďakujeme za pekné fotografie Mirkovi Rezbárikovi

Like every year, this year the first show of the year, which was held outdoors and not indoors. Major concerns about the show that we truly have, because it was raining heavily when we left the house... But after arriving in Banska Bystrica, we were glad we went despite the bad weather, because it did not rain at the exhibition, although much of it lacking. Shih-Tzu breed Judge was judge of Poland Krystyna Szulc. More on the results of our dogs, see the exhibition of our dogs and our daughter of JH in Dominika. Thank you for your nice photos Mirkovi Rezbárikovi  

              

 

 

03.-04.04.2010 DUO CACIB Miskolc (Maďarsko)

03.-04.04.2010 DUO CACIB Miskolc (Hungary)

Vo vyššie uvedených dňoch sa konala práve na Veľkonočné sviatky dvojdňová Medzinárodná výstava v Miskolc (HU), na ktorú som prihlásila len nášho psa JCH. Solaris Avis Magic Moment. Prihlásila som ho vďaka ochotnej kamarátke Veronike, ktorá sa ponúkla, že by ho zobrala so sebou a svojim psom. Za ochotu sa Veronike a jej priateľovi Tomášovi musím tu na mojich stránkach tisíc krát poďakovať, takže ďakujem Vám obom za ochotu, starostlivosť, opateru, odvystavovanie a za získané tituly  Bola som veľmi milo prekvapená chovaním môjho psa, nakoľko ešte nikdy nebol s nikým na niekoľko dní preč od nás. Podľa slov Veroniky a Tomáša bol Toby poslušný a veľký kamarát s ich Nikym  Dokonca aj podľa fotografií na výstave je možné vidieť, že sa krásne predviedol a že si Veroniku moc obľúbil. Aj po príchode domov sa s nimi nevedel rozlúčiť, takže sa mal naozaj SUPER!!! Na výstave bola aj pani chovateľka nášho psa, pani Bogusia a pomohla Veronike s jeho úpravou, za čo aj jej patrí srdečné poďakovanie. K výstave už asi len toľko, že sa konala na vonku a tak Veronika sa bála najviac nepriaznivého počasia, ktoré bolo nakoniec príjemné. Na nižšie priložených fotografiach je ubytovanie a zopár foto z výstavy. Teší ma úspech z výstavy môjho psa a aj psa mojej kamarátky Veroniky, ktorý sa na tejto výstave stal Maďarským šampiónom krásy!!!! Veronike moc gratulujem, ste jedničky!!!

In the above days are held just for Easter two-day international exhibition in Miskolc (HU), which I just signed up our JCH. Solaris Avis Magic Moment. Claimed by him through a friend Veronika willing to offer it would take with you and your dog. The willingness to Veronika and her friend Thomas, I have here on my site a thousand times thank you, so thank you both for being willing to, care, custody, issue and received a degree   I was very pleasantly surprised by my dog´s behavior since has never been with anyone for a few days away from us. In the words of Thomas and Veronika Toby was obedient and a great friend to anyone with  Even under the photographs in the exhibition can be seen that beautiful and demonstrate that you broke too delighted. Even after coming home with them could not say goodbye, so it was really cool!!! The exhibition was also our dog breeder, Mrs, Ms Veronika Bogusia and helped with his treatment, as well as it is heartfelt thanks. The show has about as many that took place in the outdoors, and Veronika as the most feared adverse weather was finally nice. The lower housing is attached photos and a few photos from the show. I am glad to show the success of my dog and the dog my friend Veronika, who at this exhibition was the Hungarian champion!!! Veronika power congratulations, you have full marks!!!!   

                                                                                   

                                  

 

 28.03.2010 Národná výstava psov Nitracanis Nitra

28.03.2010 National Dog Show Nitracanis Nitra

 

Po mesačnej pauze sa manžel spolu s dcérou zúčastnili našej tretej tohotoročnej výstavy psov, tentokrát v Nitre. Cesta autom ubehla rýchlo i napriek menšiemu blúdeniu po Nitre :-) Včas však prišli do výstavných priestorov a tak v úplnom kľude všetko s prípravou na samotnú výstavu zvládli na úplnú jedničku. Dcéra Dominika aj tentokrát súťažila v Junior Handlingu a získala v predkolách krásnych 9 bodov z 10 a prvý svoj pohár v účasti na JH, z ktorého mala úprimnú radosť  Posudzovanie plemena Shih-tzu sa mal zúčastniť pán posudzovateľ Branislav Rajič zo Slovinska ale neprišiel a tak ho nahradil skúsený pán posudzovateľ zo Slovenska Miroslav Guniš. Naše psy sa krásne umiestnili a tak manžel aj s dcérou mali veľkú radosť , že i napriek mojej ďalšej neúčasti mali šťastie naklonené na svojej strane  Ďakujem im za pekné predvedenie a za super výsledky (vidím, že ma už celkom slušne dokážu na výstavách nahradiť    ) Výsledky našich nájdete vo Výstavách... Tu prikladám len zopár foto z mojej kamarátky a jej krásnych maltezákov

After months of break, the husband with our daughter attended this dog show, this time in Nitra. Route planner runs fast even less after straying Nitra :-) But in time they came into the exhibition space and now in full all the rest to prepare itself to cope with the full exhibition increments. Dominika daughter was again competed in Junior Handling and got beautiful 9 and 10 points their first Cup participation in JH, which should be sincere joy  Assessment of breed Shih-tzu is the involvement of Mr. Branislav Rajič judge from Slovenia, but did not come so he was replaced by an experienced judge Mr. Miroslav Guniš. Our dogs are placed so beautiful husband daughter to be happy, despite my next non-participation had luck on his side-friendly  I thank them for a nice performance and great results (I see that I am already quite sure they can pay for exhibitions    ) The results can be found in our exhibition...I attach here only a few photos of my friend and her beautiful maltese

    

 

 

20.02.2010 Medzinárodná výstava psov Prešov

20.02.2010 International Dogshow Prešov

Mesiac ubehol ako voda a prišla ďalšia výstava na východe Slovenska. Ako už viac krát, aj túto výstavu musel môj manžel s dcérou absolvovať bezomňa z rodinných dôvodov. Výstavu a hlavne cestovanie som im tentokrát vôbec nezávidela nakoľko počasie sklamalo na celej čiare. Pršalo a pršalo a pršalo... Takéto počasie už pekne dlho keď bola nejaká výstava nebolo a podpísalo sa aj u dcéry na zápale dutín. Ale idem k samotnej výstave. Dcéra Dominika sa v Junior Handlingu dostala do semifinále, ale žiaľ odtiaľ už nie do finále (viac ku JH nájdete v sekcii Junior Handling Dominika). Musím napísať, že Dominika na tejto výstave odvystavovala všetkých naších psov a to po prvý krát v kruhu medzi plemenom a nie v JH. U nášho psa JCH. Solaris Avis Magic Moment získala ocenenie u "opäť" českého rozhodcu  pána Václavíka známku Výborný 2, s fenkou JCH. Athena Z Tibetskej ríše známku Veľmi dobrá 2 a s našou šampiónkou CH.Zinalda Atrei Kirabzer Výborný 1, CAC a týmto splnila podmienky pre pridelenie titulu Slovenský Grand šampión  čo ma veľmi potešilo. Druhá tohtoročná výstava bola teda nie v príjemnom počasí ale hlavne, že je za nami a my sa tešíme na ďalšiu výstavu...  Za fotografie ďakujeme naším kamarátkam Martinke a Zuzke, bez nich by sme nemali ani jedno foto

 

Month passed and the water came next exhibition in the east. As mentioned several times, this exhibition also had my husband and daughter pass without me for family reasons. Traveling exhibition, and especially this time I have ever since the weather was disappointed across the board. Rained and rainer and rainer... Such weather is already pretty long when it was an exhibition and was also signed with the daughter of inflammantion. But I am going to show itself. Daughter of Dominika in the Junior Handling received the semi-finals, but unfortunately there is no longer in the finale (more on JH, see the section Junior Handling Dominika). I write that this exhibition Dominika to expose all our dogs and for the first time in the breed ring and not JH. In our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment was awarded with the "back"of the Czech referee  Mr Václavík Excellent 2, JCH bitch. Athena Reich mark Tibetan Very good 2 as our champion CH. Zinalda Atrei Kirabzer Excellent 1, CAC, and this has qualfied for the assignment Slovak Grand CHampion title  as I was very pleased. Second, this year´s exhibition was therefore not in nice weather, but mainly it is for us and we look forward to the next exhibition...  For photos thanks to our friend and Zuzka, Martinka, without them we would not have even one photo

 

 

 

 

 

 

14.2.2010 Priania ku sviatku Valentína, ďakujeme, že ste si na nás spomenuli  

14.2.2010 Valentine Whishes to holiday, thank you for us to mention

   

 

 

 

 

23.1.2010 Medzinárodná výstava psov Trenčín

23.1.2010 International Dog Show Trenčín

Takmer každoročne sa zúčastňujeme tejto výstavy, nakoľko je to jediná výstava, ktorú máme najbližšie, i keď každý rok v termíne keď je táto výstava býva vždy veľa snehu alebo sú silné mrazy (teraz bolo okolo -17). Tento rok som ale veľmi silne zvažovala nad prihlásením sa, viac percent som bola rozhodnutá, že našich psov do Trenčína tento rok neprihlásim. V propozíciách bola písaná Česká posudzovateľka a to býva takmer pravidlom, že mať na Českého posudzovateľa čo i len jediného českého konkurenta v triede, tak môžeme z kruhu očakávať vždy len druhé alebo ďalšie miesto. Pravidlo sa stalo skutočnosťou presne tak ako som to vopred vedela a v predošlej vete napísala. Rozhodla som sa nášho psa JCH.Solaris Avis Magic Moment, že ho zverím keď pôjde do kruhu do rúk kamarátke handlerke Dominike Šusterovej. Krásne ho predviedla za čo jej veľmi ďakujeme a odniesli si spolu z kruhu ocenenie Výborný 2, R.CAC :-) Spomeniem len, že na tejto výstave bol náš pes posledný krát v triede strednej. Čo sa týkalo našich dvoch feniek, tie síce boli prihlásené, ale odvystavované neboli. CH.Zinalda Atrei Kirabzer bola hlásená do šampiónov, ale videla som jej tri krásne konkurentky a tak som povedala, že nakoľko nie je v takej kondícií ako jej konkurentky tak ju nebudeme vystavovať. JCH. Athena Z Tibeskej ríše bola hlásená do triedy otvorenej, ale pri skúšobnom trénovaní pred vstupom do kruhu sa zaprela a nepohlo s ňou úplne nič. Rovnako sme teda ani ju nevystavovali. Po odvystavovaní nášho psa sme s dcérou Dominikou ihneď vzali psa a bežali sme do inej haly na predkolá Junior Handlingu. Prišli sme práve včas, akurát sa posudzovala 1. veková kategória  tak rýchlo prečesať psa a Dominika utekala do výstavného kruhu. Konečne nás prekvapilo aspoň niečo a to, že už sa výsledky nezapisujú do kartičiek ale po odvystavovaní sa handlerom dáva do rúk Diplom s kompletným hodnotením. Viac nájdete o Dominike a JH v Junior Handlingu Dominika Machynová :-) Na záver spomeniem len, že som strašne rada, že sme sa opäť videli s našími priateľmi od rôznych plemien psov a za milú debatu. Všetkým srdečne gratulujeme ku krásnym oceneniam!

Almost every year we participare in this exhibition because it is the only show we have next, although each year the date when the exhibition is always a lot of frosts  (it was now around -17). That year, but i very strongly considered over logging in, more of I was determined that our dogs to Trenčín this year itself known. The propositions were written in Czech, it is the judge and almost the rule that have the Czech assessor even one Czech competitor in the class, so we always expect from the circle only the second or additional space. The rule became a reality just as I previously knew and wrote the previous sentence.  I decided our dog JCH. Solaris Avis Magic Moment, that he entrusted the ring to go into the hands of a friend handler Dominika Šusterová. Fine for what it demontrated the very thank you and shared a total  award of a circle Excellent 2, R.CAC :-) Just mention that this exhibition was the last time our dog in the middle class. What concerned our two females, although these have been declared but were not exposed. CH.Zinalda Atrei Kirabzer was reported to champion, but I saw her three beautiful in competition, so I said that since there is such a condition as it will not be displayed. JCH. Athena Z Tibetskej ríše was reported in the open class, but the test trained before entering the ring got stuck and moved with her completely nothing. Similarly, we hence do not expose it. When we face our dog wih his daughter Dominika immediately took the dog and we ran into another hall UEFA Junior Handling. We came just in time, just be considered 1st age group as quickly rake dog Dominika exhibition ran into the circle. Finally we were surprised about something, and that the results have not written in the cards but after exposure assessments and assessors are given into the hands of handlers Diploma complete evaluation. Find out more about Dominika and JH in the Junior Handling Dominika Machynová :-) The only mention that I am awfully glad that we saw again with our friends from various breeds of dogs and a nice debate. Hearty congratulations to all valuations beautiful!

 

            

 

 

8.1.2010 Vianoce 2009

8.1.2010 Christmas 2009

Zopár fotografií z Vianoc u nás doma

A few photos of Christmas in our home

 

              

 

 

1.11.2009 Halloween u nás doma :-)))

1.11.2009 Halloween in our home :-)))

                 

 

11.10.2009 SVETOVÁ VÝSTAVA PSOV BRATISLAVA 2009

11.10.2009 WORLD DOG SHOW BRATISLAVA 2009

Konečne aj Slovenská republika bola usporiadateľom najväčšej výstavy na svete! Výstava sa konala v dňoch 8.10.2009-11.10.2009 na výstavisku EXPO INCHEBA v Srdci Európy v Bratislave a zišla sa tu elita svetovej kynológie, počnúc posudzovateľmi, hosťami až po vystavovateľov... Výstava bola pripravená podľa mňa na vysokej úrovni, ža čo treba spomenúť a poďakovať sa aj organizátorom tejto akcie a tou je Slovenská Kynologická  Jednota. Shih-tzu bolo dohromady prihlásených 146. Mne osobne akurát trochu prekážali menšie výstavné kruhy, ale aj s týmto si dokázali posudzovatelia poradiť a to tak, že psov v príslušnej triede pokiaľ ich bolo veľa si rozdelili na dve polovice. Najprv sa predviedla jedna polovica spoločne, potom druhá polovica spoločne a potom nastalo posudzovanie jednotlivcov osobne po jednom. Nášho Tobyho juniora som si ešte pred posudzovaním vo výstavnom kruhu rozbehala ja sama aby som vedela v akej asi bude pravdepodobne forme. Chodil krásne, priam ukážkovo a tak som ho zverila do rúk handlerke Viktórií, ktorá s ním si tiež skúsila zopár predvýstavných koliečok. Aj pri nej chodil krásne a tak sme sa dohodli, že ho povedie ona. Po posúdení dvoch tried francúzskych buldočkov prišli na rad Shih-tzu konkrétne začínalo sa hneď triedou strednou v ktorej bol aj náš JCH. Solaris Avis Magic Moment a ktorý si v konkurencii 14 psov spolu s handlerkou vybojovali Veľmi dobrý hneď po psovi ktorý získal Výborný 4!  Som nesmierne rada tomuto oceneniu, veď sa nešetrilo ani s D... a hlavne ďakujem za super posudok, ktorý som opísala do Výstav Solaris Avis Magic Moment. Rovnako som rada, že som na túto výstavu prihlásila a že aspoň raz v živote som sa jej zúčastnila nakoľko som ju  mala takmer pod nosom  Takže ešte raz všetkým vďaka za krásnu Svetovú výstavu psov a snáď niekedy v budúcnosti dovidenia na rovnakej výstave. A na úplný záver tu sú fotá naších konkurentov... a toto je víťaz triedy strednej u psov (Výborný 1, CAC)

 

Finally, the Slovak Republic was the largest exhibition organizer in the world! The exhibition was held from 8.10.2009-11.10.2009the exhibition EXPO INCHEBA in the heart of Europe in Bratislava and met here kynology elite world, from evaluators guests to exhibitors... The exhibition was prepared by me at a high level, what must remember to thank the organizers of this action and that is Slovak Kynolog Unity. Shih-tzu was the 146th together registered. Me personally hold just a little smaller exhibition circles, but also with the assessors were able to cope so that the dogs in the class unless they have been much divided into two halves. First half showcased of individusals´ personal one. Our Toby junior I before consideration by the show ring expose itself to rough me in what I knew about the likely from. He walked a beautiful, almost perfectly, so I entrusted him to hand handler Victoria, which it also tried a few laps before the exhibition. Even when it went beautifully, and we agree that it will lead her. After considering the two classes of French Bulldog came to a series of Shih-tzu, the concrete started now middle class which was also JCH. Solaris Avis Magic Moment, which will compete in 14 dogs with handler fought very good once the dog has received Excellent 4!   I am extremely Board this award, be granted because the D... and especially thank you for the great report, which I described in exhibitions Solaris Avis Magic Moment. I am also glad that I signed up for this exhibition and that at least once in her life, I attended because I was almost under her nose So once again thanks for all the beautiful World dog show, and hopefully sometime in the future, seeing the same show. And at the very end there are photos of our competitors... and the winner is the middle class in the dog (excellent 1, CAC)

 

                                                                                      

 

 

 

26.09.2009 Národná výstava psov Prešov

26.09.2009 National Dog Show Prešov

Ubehol týždeň a opäť sa konala výstava na ktorej som už bola aj ja spolu s manželom a dcérou Dominikou. Po dlhej dobe od výstav na ktorých som bola naposledy som sa na ňu moc tešila a naplno som si ju aj vychutnala. Príjemné jesenné slniečko a teplo ktoré bolo znesiteľné robilo príjemnú náladu asi snáď všetkým. Ale poďme späť ku výstave. V prvom rade musím pochváliť pani riaditeľku výstavy Mgr. Vierku Staviarsku, ktorá po viacerých rokoch opäť zorganizovala túto výstavu a musím podotknúť, že výstava bola na vysokej úrovni a vidno, že je výstavami stále nadšená. Výstava bola rozdelená na dva dni (sobotu a nedeľu) a posudzovalo sa v 8 kruhoch po oba dni. Nás posudzovala veľmi príjemná pani posudzovateľka z Ruska, od ktorej sme získali veľmi krásne posudky a ocenenia. Bola očarená našim Tobynkom Juniorom, ktorý od nej získal CAC a tým splnil podmienky na udelenie titulu Šampión krásy Slovenska mladých a okrem toho získal aj titul Víťaz Slovenska 2009  Naša Athena dostala ocenenie Výborný 2. Výborne sa predviedla na výstave aj naša šampiónka Lady, ktorú sme prihlásili tentokrát nie do triedy šampiónov ale do triedy čestnej. Rovnako aj z nej mala pani posudzovateľka veľké nadšenie, nakoľko sa jej na našej Lady veľmi páčil pohyb a to, že bola veľmi kamarátska a taká šibalka. Takže z kruhu odchádzala s ocenením CAC a BOB 2. V záverečných súťažiach sa jej rovnakomoc skvelo darilo a vybehala si BIS 3 z čoho máme veľkú radosť. Jedna vec čo mi na výstave vadila bola tá, že vystavovateľka z PL nakoľko nevedela, že na Slovensku sa nesmú vystavovať háravé fenky, aj tak ju vystavila. V Poľsku vraj je to možné vystavovať aj takúto fenku a tak sa mi Toby junior predviedol v súťaži o BOB úplne inak ako vo svojej triede  Nedá sa nič robiť, uvedomila som si to až po odposudzovaní všetkých Shih-tzu keď ma túto skutočnosť upozornila kamarátka od Tibetského teriéra. Ona totiž išla do kruhu s mladým psom hneď po shih-tzu a jej pes sa rovnako zle predviedol ako môj o BOB! Ale tešíme sa na ďalšiu výstavu a moc gratulujeme všetkým naším kamarátom za tiež veľmi pekné ocenenia a hlavne ja sa chcem poďakovať za príjemnú spoločnosť a fotografie Zuzanke, Martinke a Viktórií. Dievčatá, vďaka vám! 

Week has passed and once again held an exhibition in which I was myself with her husband and daughter Dominka. After a long period of exhibitions where I was last, I enjoyed it much, and I fully enjoyed it also. Pleasant autumn sunshine and warnth that was bearable was made pleasant mood all around hopefully. But let us go back to the exhibition. First I must commend Ms. Exhibition Director Mgr. Viera Staviarska that after several years of re-organized this exhibition and I must point out that the exhibition was the high level and shows that the exhibitions are still enthusiastic. The exhibition was divided into two days (Saturday an Sunday) and is considered in 8 circles on both days. We considered a very pleasant Ms. judge from Russia, from which we get very nice reviews and awards. She was impressed with our Toby Jr. who received it from the CAC and thus fulfilled the conditions for title Champion of Slovakia also young and won the title of Winner of Slovakia 2009  We received the Athena Award Excellent 2nd. It is wonderfully showcased in the exhibition and the champion of our Lady, we´ve known this time not in class but the class champion fair. Also it was great enthusiasm Ms. judge  since its our Lady liked the movement and that was very sociable and so wicked. So escape from the circle with the valuation of CAC and BOB 2nd. The final competitions of the same great power and managed to obtain BIS 3 of which we are delighted. One thing I chide the exhibition was that of PL because the exhibit did not know that Slovakia is not exposed to females what they ment, and thus it is issued. In Poland, said it´s  also possible to exhibit such a bitch and so is my Toby Jr. demonstrated in the competition for BOB completely differently in the classroom  Nothing doing, I realized it only after examining all the Shih-tzu when I pointed this fact friend of Tibetan Terrier. She is going into the ring with a young dog once Shih-tzu and her dog as badly as demonstrated by my BOB! But we are looking forward to the next exhibition, and much congratulations to all our friends as well as a very nice award and I especially want to thank you for pleasant company and photography Zuzanke, Martinke and Viktorii. Girls, thank you!  

                                                                  

19.09.2009 Špeciálna Klubová výstava Ružindol

19.09.2009 Special Club Show Ružindol

Po takmer dvoch mesiacoch pauzy od výstav sa manžel spolu s Dominikou opäť bezomňa vybrali na klubovú výstavu ku Trnave do Ružindolu. Počasie bolo vraj krásne, akurát nestíhalo sa fotiť a tak máme len fotky od známych a to sú fotky nie zo Shih-tzu. Snáď potešia Vaše oko aj tieto  Domov sa obaja vrátili so samými novinkami z ktorých som ostala úplne prekvapená a z ktorých som sa dobre pobavila a zasmiala . Ľutujem, že som na výstave nemohla byť z dvoch dosť dôležitých dôvodov. Tak tu sú fotografie rôznych psích víťazov....

After nearly two months break from the exhibition along with Dominika husband without me once again selected for exhibition at the club in Trnava Ružindol. The weather was apparently beautiful, just enough to shoot and so I only have photos of know and are not pictures of Shih-tzu. Hopefully you will please even the eye . Home to both themselves back with news of which I remained totally surprised, and from which I was well seized and laughed. I regret that I could be at the show for two very important reasons . So there are different dog photographer winners... 

                               

 A na záver to najlepšie, gratulujeme naším priateľom ku krásnym umiestneniam a to menovite Lenke Hanzlovej s Austrálskymi ovčiakmi, Veronike Kučerkovej s Tibetským teriérom a Ivetke Petrákovej s Lhasa apso a prekrásnemu BIS Lhasa apsovi  Ďakujeme aj Silvii Rezbárikovej a jej synovi Mirkovi za odvoz a tiež za krásne umiestnenia sa na tejto výstave 

 

 

17.09.2009 Fotky z poslednej cesty nášho miláčika CH.Jerona Atreia, ktorý bol na kremácií v Brne 28.08.2009

17.09.2009 Photos from the last journey of our beloved CH.Jerona Atreia that was cremation in Brno 28.08.2009

Krematórium zvierat Brno/ Animal Crematorium Brno

   

      

A na ostatných fotkách už náš miláčik opäť doma s nami i keď už len v urničke.../ And the other pictures have our darling back home with us, albeit only in the ashes...

     

Na záver musíme veľké ĎAKUJEME vysloviť pánovi Likovi z Nitry, ktorý všetko potrebné ku kremácií vybavil, vyhotovil spomienkové fotky atď a zamestnancom Krematória, ktorý sa nám náš žiaľ za našim miláčikom snažili veľmi dôstojne prežiť. Srdečná vďaka Vám všetkým!!!/  Finally, we give big THANK YOU to Mr Likovi , which all need to cremation handled, drawn up by memorabilia and photos, etc. employe crematorium, which unfortunately for us we try our very darling to survive with dignity. Many thanks to you all!!!!

  

 

14.6.2009 Naše kvety :-)

14.6.2009 Our flowers :-)

Nakoľko tento víkend sme nemali prihlásenú žiadnu výstavu a bolo konečne pekné počasie, tak som sa rozhodla, že len tak vyfotím naše balkónové kvety, ktoré mi robia veľkú radosť a o tom, že sú fakt celkom pekné a bohato kvitnú sa môžete presvedčiť na fotkách... 

Since this weekend we have not recorded any exhibition and it was finally nice weather, so I decided to just snap our balcony flowers, which made me very excited and they are quite beautiful and rich flower can convince on the pictures...

                   

5.6.2009 Celoštátna výstava psov Senec

5.6.2009 National dog show Senec

Prešiel týždeň od poslednej výstavy a môj manžel s dcérou sa opäť bez mňa vybrali na výstavu, tentokrát do Senca (neďaleko Bratislavy). Ja som ešte zostala doma s našim veteránom, ale musím napísať, že aj keď išli bez mňa samy s tromi psami, zvládli všetko na jedničku s hviezdičkou. Ale po poradí, počasie im tentokrát vyšlo vraj veľmi príjemné, nebolo zima a ani moc teplo, ideálne pre psov. V triede mladých sa náš mladý pes Solaris Avis umiestnil na prvom mieste a tak získal Výborný 1, CAJC v konkurencii spomedzi 2 ďalších psov. Jeden z konkurentov bol pes čo bol s nami v triede mladých na nedávnej MVP v Bratislave a nakoľko u dnešného posudzovateľa nedostal toľko možností na predvedenie sa v kruhu ako na spomenutej výstave v Bratislave u pani posudzovateľky Košťálovej a preto, že nevie chodiť v kruhu dostal V2. Veterán bol síce prihlásený na výstavu, ale ostali sme doma. Druhý krát v triede strednej sa odprezentovala naša Athena Z Tibetskej ríše a získala Výborný 1, CAC a tým aj splnila podmienky pre udelenie titulu Junior šampión Slovenska!!! Jej matka CH.Zinalda Atrei Kirabzer v triede šampiónov získala rovnako Výborný 1, CAC  Moc ma tieto informácie po telefonáte s manželom potešili a podala som mu ďalšie inštrukcie ku záverečným súťažiam. Jedno čo však manžela teraz moc trápi je to, že nenastúpil s šampiónkou Zinaldou do kruhu o Víťaza plemena. Nastúpili všetci víťazi tried okrem víťazky triedy šampiónov. Pán posudzovateľ sa vraj totiž vyjadril, že jeden zástupca tohoto plemena, ktorý mohol konkurovať psovi, ktorému nakoniec toho Víťaza plemena dal, vôbec do kruhu nenastúpil a to bola práve len naša šampiónka Zinalda. Pán posudzovateľ je totiž zaťažený na pohyb psa a nakoľko pes, ktorý bol spomínaný BOB nevedel chodiť v tráve a na výstavy v tráve mal príliš dlhú srsť po ktorej si chudák šliapal a tým to aj bránilo jeho pohybu  . Toto poznám podľa svojho veterána, ktorý mal rovnako dlhú srsť a na výstavách na tráve si vždy po nej šliapal a tým jeho pohyb bol spomalený a preto som ho vždy pred výstavou v tráve zastrihla zarovno zemou. Po posúdení Shih-tzu sa naša dcéra Dominika spolu s Juniorom Solaris.. presunula na Junior Handling, kde sa dostala až do semifinále a získala 57 bodov. Manželovi po jej príchode z JH ostalo málo času na prečesanie Juniora pred záverečnými súťažami. Súťaž o najkrajšieho mladého psa posudzoval pán Janek Ľudovít zo Slovenska a u neho náš pes Solaris Avis Magic Moment sa umiestnil na krásnom treťom mieste, čiže BIS 3 Junior  za čo mu srdečne ďakujeme!!! Potom sa rýchlo pobalili a ponáhľali sa domov. Takže ešte raz naše úprimné ďakujeme patrí pánovi posudzovateľovi Mravíkovi Jozefovi, ktorý posudzoval Shih-tzu a pánovi Janekovi Ľudovítovi, ktorý vyberal najkrajších mladých psov výstavy.

Passed since the last week of the exhibition, and my husband and daughter again without me selected for exhibition, this time in Senec (near Bratislava). I have stayed at home with our veteran, but I haveto writet that they wen without me alone with three dogs, all to manage the unit with an asterisk. But in order to weather this supposedly became very plasant, not cold nor too hot, ideal for dogs. In our class yuong young dog Solaris Avis placed in the first place, and so won Ecellent 1, CAJC in competition from 2 other dogs. One of the competitors was a dog which was with us in the young class at the recent MVP in Bratislava and in the present as much of the adjudicating received options for displaiyng in a circle as in the said exhibition in Bratislava judge Mrs. Košťálová and becauseit can not walk in a circle from 2. Veteran has been declared to the exhibition, but we reamined at home. Second time in the middle class did Athena from our Tibetan empire, and won Excellent 1, CAC and thus fulfilled the conditions for granting the title of Junior Champion Slovakia!!! Her mother CH.Zinalda Atrei Kirabzer class champions also won Excellent 1, CAC  Power has the information after the phone call with husband comforted and brought him further inctructions for final competitions. One spouse but now the power of suffering is that it shall bear the CH. Zinalda in a circle on the winner of the breed. Took classes in addition to all the winners Winners of the class champions. Lord said the judge had said that a representativeof this breed, which could compete with the dog, which eventually gave the the winner of the breed, does not come into the circle and it was just our CH. Zinalda. Mr. assessor is not loaded on the movement of a dog as a dog, which was referred to BOB knew going in the grassand exhibitions in the grass too long hair, after which the poor man´s foot and thereby also impeding the momevent of  . That I know of his veteran who had the same long hair and exhibitions on the grass after the foot and thus its movement was slow and I can always exhibiting the grass trim neck and neck in the ground. After considering the Shih-tzu, our daughter Dominika along with Juniors Solaris..trensferred to the Junior Handling, which received up to the semifinals and 57 points. Spouse after the arrival of JH remained little time to thoroughly combed Junior competitions before the final. Competition of the most beautiful young dog judged Mr. Janek Ludovit from Slovakia to him our dog Solaris Avis Magic Moment is located on the beautiful third place, ie BIS 3 Junior  for which we thank him warmly! Then quickly and was packaged home. So once again our sincere thank you Lord Marvíkovi Jozefovi reviewers who assessed the Shih-tzu and Janekovi Ľudovítovi, who collect the most beautiful young dog exhibitions.

 

                                   

30.5.2009 Klubová výstava Remata

30.5.2009 Club show Remata

Dvojtýždňová odmlka od výstav sa minula a tak sa môj muž s dcérou Dominikou vybrali bezomňa na klubovú výstavu. Ja som musela tentokrát ostať doma s našim veteránom, ktorý bol tento týždeň náhle na operácií. Ale k výstave, táto výstava bola oproti minulým výstavám veľmi nepríjemná čo sa týkalo počasia. Ráno bolo len 8 stupňov tepla a silný lejak, takže cesta vraj o ničom. Ale trochu sa počasie nakoniec umúdrilo i keď táto výstava je v horskom prostredí a pomerne je tam viac zima ako teplo. Hlavné bolo, že prestalo pršať. Popri výstave sa konala aj bonitácia a na nej naša mlaď sa uchovnila, takže Athena a aj Solaris Avis Magic Moment sú dňom 30.5.2009 obaja CHOVNÝ!!! Nesmieme zabudnúť sa poďakovať kamarátke Silvii za prístrešok a príjemnú debatu.. Snáď už len podobné počasie sa viac nezopakuje na žiadnej ďalšej výstave, ktorá sa bude rovnako ako táto Klubová výstava poriadať vonku. A v skratke výsledky našich psov: Solaris Avis Magic Moment V2, Athena Z Tibetskej ríše V2 a CH.Zinalda Atrei Kirabzer V1, CAC!

Biweekly rest of the exhibition was spent and so my husband and daughter Dominika chose selected without me on the Club Show. I had to stay at home this time with our veteran, wo was this week once the operation. But the exhibition, this exhibition has been compared to previous exhibitions very uncomfortable as the weather is concerned. In the morning, was only 8 degrees of heat and a strong storm, so the path is said about anything. But the weather finally somewhat stabilized, although the exhibition is in the mountain area and there is relatively more cold than heat. The main was that rain stopped. Alongsidethe exhibition of the Bonitation and it stated our youth into farming, so that Athena and Solaris Avis Magic Moment of the day 30.5.2009 both BREEDING!!! We must not forget to thank a friend Silvia shelter and pleasant debate.Perhaps just like the weather is more not come to any other exhibition, which will be the same as that conduct outside Club show. A glance at the results of our dogs: Solaris Avis Magic Moment V2, Athena Of Tibetan Empire V2 and CH.Zinalda Atrei Kirabzer V1, CAC!

                                      

9.5.2009 Medzinárodná výstava psov Springduodanube Bratislava

9.5.2009 International dog show Bratislava Springdoudanube

Prešiel týždeň od našej poslednej výstavy a my sme sa vydali na ďalšiu výstavu, tentokrát do Bratislavy. V časovom predstihu sme boli na výstavisku a tak bolo veľa času na nácvik predvádzania sa v kruhu. Náš junior nám robil ťažkú hlavu lebo okolo kruhu behal pekne s chvostom dohora, ale akonáhle sme vošli do kruhu, chvost dal dole. Darmo sme to skúšali s ním v kruhu všetci (Dominika, muž a ja), chvost niesol neustále dole. Nepomohla ani maškrta, ani len si ju nevšimol. Potom ma napadlo skúsiť to s pískacou loptou... A, čuduj sa svete, chvost bol okamžite hore i keď len pri mne!  Tak sme ešte naďalej trénovali, krásne chodil, priam ukážkovo. Prišiel okamih prípravy česania a nástupu do kruhu, samozrejme pre istotu aj s loptou , no bola nám však iba na záťaž, chvost bol aj bez lopty stále hore  Urobil mi obrovskú radosť, ale moju snahu a tréning pani posudzovateľka Alena Košťálová, ktorá Shih-tzu posudzovala patrične neocenila. Titul Výborný  a CAJC si odniesol špatne chodiaci konkurent, ktorý mal od posudzovateľky niekoľko možností k náprave, ale aj tak to nebolo bohvieaké predvedenie sa. Motal sa handlerovi pomedzi nohy, nevedel chodiť popri nohe... Trochu ma tá nespravedlivosť zaskočila, ale od českých posudzovateľov a českých vystavovateľov ani nie je možné nič iné vyhrať ako maximálne 2 miesto v poradí. A ešte jeden fakt, táto istá pani posudzovateľka nás posudzovala aj v Ostrave pred mesiacom a nakoľko môj mladý pes tam nenosil chvost dohora, dala mu len jednu jedinú príležitosť na nápravu, kdežto u tohoto konkurenta dala možností minimálne 5 na správne predvedenie sa. Dokonca sa za kruhom dohadovali o tom, že asi by bolo najlepšie keby si psa išiel predsa len do kruhu predviesť sám majiteľ. Tak toto som ešte nezažila aby sa pri neúspešnom predvedení psa menili vystavovatelia! Asi tento fakt začula aj pani posudzovateľka, tak rýchlo nás dala prebehnúť spolu tam a späť (tu možno čakala, že môj pes dá chvost dole, žiaľ sa tak nestalo ) a rýchlo zadala CAJCa. K tejto výstave ešte musíme dodať, že organizátori nám nesprávne uviedli psa namiesto triedy veteránov do triedy čestnej, ale aj tak náš 13 ročný deduško v záverečnom kruhu chodil tempom ako jeho mladší konkurenti a skvelo sa predviedol. Naša minulotýždňová BIS ová fenka Athena opäť v triede mladých sa výborne predviedla a porazila fenku z Rakúska získala svoj ďalší CAJC  Z tejto výstavy sme si odniesli rôzne pocity, ale aj sme sa opäť stretli so známymi od Čínskych chocholatých psov, Lhasa apso, Maltezákov...s ktorými bolo ako vždy super a vládla v ich spoločnosti výborná nálada. Tiež aj oni získali na výstave skvelé úspechy, majiteľ Marcel čínskeho chocholatého psa získal CAJC a BOB, majiteľka Monika maltezského psíka získala taktiež CAJC a BIS Junior pes, od Lhasa apso majiteľka Ivetka si odniesla tiež CAC, CACIB, BOB... Všetkým srdečne gratulujeme

Week passed since our last exhibition, and we embarked on another exhibition, this time in Bratislava. In the time we were in the exhibition and it was a lot of time to drill demonstrations, in a circle. Our Junior made us hard head because behält nice circle around the tail up, but once we came into the circle, put the tail down. We tried in vain to him in a circle all (Dominika, husband and I), tail bore down constantly. Was not even with the wounds, or even nocited it. Then thought to try with the ball...And, miracle world,the tail was immediately up even with me!  So we still continue to lead the training, beautiful walks, or demonstration. Now ist the moment combing and preparing to start a circle, of course, to be sure the ball well , but we were only on the load, the tail was without a ball ever made up a huge joy to me, but my efforts and assessing the training Ms.Alena Kostalova that Shih-tzu did not assess properly. Excellent title and CAJC not good walking competitor, who was from reviewing several options to remedy, but it´s not excellent, the presentation. Mochel handler among the legs, and knew to go alongside the leg...Ma tittle bit surprised to unjust assessment, but assessors from the Czech and Czech exhibitors can not be won by anything other than the maximum 2 position in the sequence. And yet a fact, she treats us Ms assessinng and Ostrava in the month and my young dog as there worntail up, gave him only one single opportunity to correct, but for this competitor has at least 5 options for the proper presentation is. Even the felt circle and talked about the fact that some would be best if the dog went into the ring he bring himself owner. That I hawe not seen that in the negative performance varied exibitors dog! Perhaps this fact also overhear Mrs. assessment, so fast we could run together there and back (there can be expected that my dog can be the tail down, unfortunately this did not ) and quickly ordered CAJC. On this show we have not yet added that the organizers put us wrong dog instead of the class of veterans in the class of road, but also our 13 year grandpa in the final circle of pace as he walked his younger competitors, and great shall be presented. Our last BIS female Athena again in young class did a great defeated female from Austria won its next CAJC  For this exhibition we have differnt feelings bear home, but we are again faced with familiar from Chinese tufted dogs, Lhasa apso, Maltese...which was great as always and the government in their company a great mood. Also, they obtained great achievements in the exhibition, the Chinese owner Marcel tufted dog won CAJC and BOB, owner Maltese dog Monika was also CAJC and the BIS Junior dog, the Lhasa apso owner Ivetka also learned CAC, CACIB,BOB... Heartiest congratulations to all

                                    

 

3.5.2009 Celoštátna výstava psov CANIS Banská Bystrica

3.5.2009 National dog show CANIS Banská Bystrica

Po mesačnej prestávke sme sa opäť vydali na výstavu, tentokrát do Banskej Bystrice. Príjemné slnečné počasie nás veľmi milo prekvapilo, nakoľko posledné roky na tejto výstave bývalo skôr nepriaznivé počasie ako priaznivé. Takže sa tento rok nikto nemohol sťažovať ani na dážď a ani na silne svietiace slnko. Všade vládla pohodová nálada, nechýbali ani priatelia s ktorými sme sa už dlhšie nevideli... Skvelo sme si pohovorili o úspechoch alebo aj neúspechoch našich psov, pospomínali na minuloročné výstavy... Plemeno Shih-tzu posudzoval skúsený slovenský pán posudzovateľ PhDr. Miroslav Guniš, ktorému týmto chceme aj poďakovať za veľmi pekné posúdenie našich psov, príjemný prístup ku nim a za dosiahnuté úspechy. V triede mladých sme tak ako takmer vždy mali rovnakého konkurenta z CHovateľskej stanice IVEKO DOG z Českej republiky. V tejto triede náš junior Solaris Avis Magic Moment síce opäť získal vďaka nenesenému chvostu Veľmi dobrý 2, ale sme radi, že sme včasne získali informáciu o tom, že konkurent nemá jeden zub čo je veľká vada a tak dostal Veľmi dobrý 1!!!! Nakoniec z úst pána posudzovateľa odznelo, že chvost sa časom spraví, ale zub nie!!! Táto skutočnosť ma veľmi potešila a moc ďakujem za odhalenie tejto závažnosti pánovi Gunišovi, do budúcna je to moc výborná novinka  Po neúspechu nášho juniora sme už mali len samé úspechy a tu sú: V triede veteránov získal CH.Jeron Atrei Výborný 1, Najlepší veterán, v triede mladých naša Athena Z Tibetskej ríše Výborný1, CAJC a BIS mladá fena výstavy a jej matka v triede šampiónov Výborný 1, CAC!!!!  Tešíme sa z úspechov a novinky konkurenčného psa a na ďalšiu výstavu

After a month break, we again delivered to the exhibition, this time in Banska Bystrica. Pleasant sunny day We are very pleasantly surprised, because last year at this exhibition have been more than favorable weather. So this year, nobody coul complain nor rain nor for the very illuminating sun. Everywhere there was a great feeling, missing or friends with whom we no longer saw... Bonzer we talk about the achievements or failures of our dogs, remembering last year´s exhibition... Breed Shih-tzu considered experienced Slovak referee Mr. PhDr. Miroslav Guniš to those we want to thank yuo for the assessment of our very nice dogs, good access to them and the achievements. In class we are young, almost always once again saw the same competitor from IVEKO DOG KENNEL in the Czech Republic. In this class our junior Solaris Avis Magic Moment has won again, thanks to unused tails Very good 2, but we are glad that we have timely information that the competitor has a tooth which is a major defect and so got Very good 1!!! Finally, from the mouth of the adjudicating Mr. sounded, that the tail of the time right, but not a tooth! This does make me a thank you for revealing the power of this severity Mr. Guniš, the future is not quite good news. After the failure of our junior, we have gained the success and here they are: In the classroom veterans CH. Jeron Atrei won Excellent 1, Best veteran in our class of young Athena of Tibetan kingdom Excellent 1, CAJC and BIS shows a young female and her mother in the class champions Excellent 1, CAC!!! We look forward to news of the successes and for the next exhibition

                                                            

5.4.2009 Národná výstava psov Ostrava- Černá louka CZ

5.4.2009 National dog show Ostrava- Černá louka CZ

Po týždni sme opäť boli na ďalšej výstave v neďalekej Ostrave v Českej republike. Počasie oproti minulému týždňu bolo krásne, slnko celý deň svojimi lúčmi na našich tvárach vyčarilo úsmev a dobrú náladu. Mali sme dostatok času na rozloženie svojich vecí pri kruhu, na pohodlné pripravenie sa na Junior Handling, ktorý v Českej republike  prebieha v predkolách už od 10 hod do 13 hod. V predkolách sa naša mladá handlerka prebojovala až do Semifinále a získala 58 bodov z možných 60!!!  V úplnej pohodičke sme stačili aj načesať našich psov do kruhu a popri tom si pohovoriť aj so známymi. Posudzovala Shih-tzu Ing.Alena Košťálová z domácej Českej republiky, prihlásených bolo 35 jedincov, niektorý však neprišli alebo nenastúpili do kruhu. Z nášho mladého juniora Solaris Avis Magic Moment mala pani posudzovateľka kopec radosti a krásny posudok od nej získal, i keď ho ohodnotila známkou Veľmi Dobrý (nenosil chvost dohora a tak ani inú známku v takej konkurencii sme nemohli očakávať). Bolo v triede mladých 8 psov, ale mechaniku pohybu a stavbu tela mal ocenenú náš junior na jednotku! V triede veteránov sa klasicky na známku V1, Najlepší veterán predviedol náš CH.Jeron Atrei vo svojich 13 rokoch!  Po psoch nasledovali mladé fenky a v triede mladých sme mali aj my našu Athenu Z Tibetskej ríše. Podobne ako aj náš mladý pes, aj ona sa pekne predviedla, nosila však chvost dohora a tak získala V bez poradia (opäť silno zastúpená trieda mladých, 7 prihlásených!) Moc sa týmto chceme poďakovať za výborné posudky našich psov pani posudzovateľke a spoločnosti priateľov s ktorými sme sa stretli a porozprávali. Veríme a tešíme sa, že i ďalšie výstavy budeme spolu zažívať príjemné chvíle...  

After one week we were again on the next exhibition in the nearby Ostrava in the Czech Republic. Weather compared with last week was beautiful, the sun all day its rays on our faces put a smile and a good mood. It was enough time to distribute their goods in a circle, for easy preparation of the Junior Handling, which takes place in the Czech Republic in the round from 10 am to 13 pm. In prior rounds, our young handlerka received until semifinal and won 58 points out of a possible 60! In full we have sufficient well-being of our dog´s hair in a circle while the interview is also known. Assessed Shih-tzu Ing. Alena Kostalova of domestic Czech republic, the login was 35 individuals, some not, however, or are notin a circle. From our young junior Solaris Avis Magic Moment jurywoman Mrs. Hill had joyand great expertise gained from it, even when it classified the mark Very Good (tail up and worn as a mark even in a competition we could expect). It was in grade 8 young dogs, but the mechanics and movement of the body was measured our junior unit! In the class of veterans is classically a sign of Excellent 1, Best Veteran demonstrate our CH. Jeron Atrei in its 13 years!  After the dogs followed the young females and young class we also issued our Athena Of Tibetan kingdom. Like our young dog and she is nicely did, however, carried the tail up and thus in no order (again strongly represented class of young, 7 invoved!) Power is to thank for the excellent testimonials of our dogs, and Mrs. jurywoman Society of Friends whom we met and spoke. We believe and we look forward to further exhibitions will experience a pleasand time together...

                                                

9.3.2009 Celoštátna výstava psov Nitracanis Nitra

29.3.2009 National dog show Nitracanis Nitra

V tento deň sme sa vybrali po 2 mesiacochna našu druhú tohto ročnú výstavu psov. Počasie nám absolútne nevyšlo, bol silný dážď, ale našťastie táto výstava v Nitre je každoročne v halách, takže až tak moc nám to nevadilo. Cesta ubiehala pomerne rýchlo, nakoľko sa v túto noc posúval čas zo zimného na letný, čiže aj spánok bol kratší o celú hodinu. Na výstavisku sme si našli po príchode miesto na rozloženie a tak sme sa čoskoro vrhli na česanie a upravovanie psov lebo pomerne rýchlo sme boli na poradí. Medzitým sme čakali na našu kamarátku handlerku Dominiku Šusterovú, kotrá nám pomohla s predvádzaním Atheny. Týmto sa aj chceme Dominike poďakovať za profesionálne predvedenie na vysokej úrovni. Po vystavení sme sa v kľude presunuli do inej haly kde sa mali konať záverečné súťaže. Súťaží sa zúčastnila naša Dominika v Junior Handlingu a náš veterán CH. Jeron Atrei. Stretli sme sa opäť s našími mnohými priateľmi (od Lhasa apso, čiváv a Shih-tzu). Príjemne sme sa porozprávali spolu. Tešíme sa na ďalšiu výstavu a všetkým naším priateľom gratulujeme ku skvelým výstavným úspechom a ďakujeme za príjemne spoločne prežitý deň.

The day we were selected after 2 months for our second annual exhibition of dogs. Weather absolutely come to us, the heavy rain, but fortunately, this exhibition in Nitra each year in the halls, so too the powerof mind to us. The path went fairly quickly, since they moved in the night time from winter to summer, that is, the sleep was shorter on the hour. The center, we find upon arrival at the distribution point and we soon went on combing and editing dogs fairly quickly because we were in the order. Meanwhile, we waited for our friends handller Dominiku Šusterovú who helped with the display of Athena. This will also want to thank you for Dominika professional demonstrating the highest level. After exposure, we are still moved to another hall where the final act mali competition. Competitions we participated in Dominika Junior Handling and our vetern CH.Jeron Atrei. We met again with our many friends (from the Lhasa apso, chihuahua and Shih-tzu). Gratefully we talk together. We are looking forward to the next exhibition, and all our congratulations on the well-known exhibition great success and thank you for a pleasant day spent together.

                                     

19.3.2009 Úpravy oboch mojich psov

19.3.2009 Adjustments to both of my dogs

Pred dvomi dňami som sa dala spolu s kamarátkou do úpravy mojich psov, takže sa kúpalo, fénovalo, podstrihávalo... A tu je zopár foto po dokončení úprav  Prikladám aj úsmevné fotky, sú to vlastne také momentky, ale moc milé  A ešte niečo: Ďakujem Zuzke za pomoc s úpravou a nafotením, vďaka!

Two days ago I was given along with friend in the matter of my dog, so swimming, dried fanning, provided the hair cutting... And here are a few photos when you attach a photo and a smile, is actually a snapshot, but the power A little something: Zuzka, thanks for helping with editing and photo shoot, thanks!

Solaris Avis Magic Moment (Toby junior)

           

CH.Jeron Atrei (Toby senior)

     

...a na záver spoločné fotky a úsmevné 

...and finally, a smile shared photos

     

14.2.2009 sviatok Sv.Valentína

Feast of St.14.2.2009. Valentine´s Day

Dnes sme si z lásky rozdali srdiečka a spravili sme si takéto pekné fotky

Today, we have distributed the cakes out of love we made such great pics

                   

12.2.2009 Oslava 13. narodenín CH.Jeron Atrei (Toby senior)

V dnešný deň sme sa pripravovali na oslavu nášho najstaršieho člena domácnosti a to už od skorých ranných hodín, nakoľko sa nám ozvali viaceré návštevy. Pripravili sme si o deň vopred tortu a koláče a tak dnes ráno sa rýchlo upratovalo a prichystávalo na oslavu. Potom sme rýchlo ešte urobili obložené chlebíčky a hostia len čo sme to dokončili začínali prichádzať. Zišlo sa nás tu dosť veľa, tak sme pooslavovali ako sa patrí, veď 13 rokov sa dožiť je ozaj skvelé. Oslávenec dostal veľa darčekov, ktorým sa moc tešil a mnohé čo boli na jedenie aj hneď pojedol. Prežili sme krásny deň, vieme po ňom, že máme nielen výstavných kamarátov na výstavách ale aj veľmi veľa tu zo sídliska a to nás teší. Veríme, že aj na budúci rok mu takúto oslavu opäť pripravíme  A na záver: Atrei náš, máme ťa moc radi, tešíme sa Tvojej prítomnosti a ešte chceme s tebou dĺho žiť aj v budúcnosti ŽIVIO!!!  

12.2.2009 Celebrating 13th brithday CH.Jeron Atrei (Toby senior)

In this day we prepare to celebrate our oldest member of the household, and already the early hours, as we are known more visits. We prepared the day before the cake and cakes, and so this morning to just quickly prepared to celebrate. Then we quickly made even sandwiched sandwiches and guests as soon as we started to come to comlpete. Met us there a lot, so we are celebrating the fall, for 13 years, the experience is really great. Honoree received many gifts, which enjoyed power and many have been to eat well now ate. We spend a wonderful day, we know after that we only show friends in the exhibitions but also very much of the estate here and enjoys the power to us. We hope that next year he again prepared for such a celebration  And finally: Atrei our, we like you the power, we are thy presence, and yet you want to live long in the future. Live!!!

             

24.1.2009 MVP Trenčín

Hneď v prvý mesiac v Novom roku 2009 sme sa po dvojmesačných prázdninách vybrali na našu prvú Slovenskú výstavu a to klasicky ako každý rok na Medzinárodnú do Trenčína. je to pre nás najbližšia výstava a takmer každý rok ju absolvujeme. Tento rok však sme výstavnú kariéru odštartovali veľmi úspešne. Ale poďme po poradí. Po spomínanej pauze od výstav sme sa už nevedeli očakávanej výstavy dočkať. Tento rok bola výstava bez snehu a ľadu ako to býva po iné roky. Bolo mierne zima, dalo sa to vydržať. Na výstavu sme prišli medzi prvými, pri našom kruhu ešte nebol ani jeden Shih-tzu so svojim pánom. Takže sme si vybrali pokojné miesto a rozložili sa. Postupne ako prichádzali ďalší vystavovatelia a návštevníci sme sa najprv zvítali s našími priateľmi od Shih-tzu, Čínskych chocholatých psov, Čiváv a mnohými inými. Skvelo sme si podebatovali, pospomínali na výstavy z minulého roku... Potom som sa dala postupom času na česanie a prípravu mojich psov do kruhu a odvystavovala som ich. Shih-tzu posudzoval pán Jovanovič Nemanja zo Srbska. Potom sme sa rýchlo zbalili a museli sa presunúť do inej haly kde sa mali konať záverečné súťaže. Tam po opätovnom rozložení sa, som narýchlo prečesala deduška a s dcérou som sa vybrala ku záverečnému kruhu na predkolá Junior Handlingu, ktoré už prebiehali a zrovna akurát 1. vekovou kategóriou. Takže hneď sme vyzdvihli pri stolíku kartičku Handlera a hneď sa bežala dcéra Dominika zaradiť za posledného psa s Handlerkou. Výsledky JH našej Dominiky nájdete v Junior Handlingu (Dominika). Po týchto súťažiach, nasledovali záverečné súťaže kde nastúpili moje dva psy, a to v Chovateľskej stanici išiel deduško, vo Veteránch opäť on a za mladého psa výstavy nastúpil aj môj junior Toby. Jemu sa výborne darilo a úžasne sa predviedol. Nastúpilo nás veľmi veľa do tejto súťaže a ja som si pravdupovediac ani nič nesľubovala lebo konkurencia bola ozaj veľká a krásna. Po výbere do prvej šestky ma to "nakoplo" a povedala som si, že vyhrať musíme aspoň to tretie miesto. Pán posudzovateľ Dostál Jaromír z ČR nás jednotlivo každého zvlášť a aj spoločne nechal predviesť a vybral finálnu trojku do ktorej sme boli ako prvý vybratý!!! Už som sa potila, keď pán posudzovateľ začal zadávať poradia: "Na treťom mieste sa umiestňuje špic malý nové farby, na druhom Shih-tzu"... a ďalej som nepočúvala, myslela som, že je to len krásny sen  Ale skutočnosť je skutočnosť a tak sa tejto výstave nesmierne tešíme úplne všetci a už sa zasa tešíme na ďalšie výstavy. Potom sme sa po skončení výstavy rozlúčili s priateľmi, popriali si šťastnú cestu a skoré návraty domov a vydali sme sa na cestu domov. A nakoniec sa musím poďakovať za fotky Chovateľskej stanici Bohemia-Acro a manželom Stehnovým, srdečna vďaka ešte raz!

                          

 

 

MVP Nitra 2.11.2008

V tento deň sme sa zúčastnili tento rok pre nás poslednej výstavy. Cesta a aj počasie nám priali, bolo veľmi krásne a príjemne teplo čo až na mesiac november je neuveriteľné, veď bolo 18 stupňov tepla! Na výstavište sme prišli včas a tak sme sa pri kamarátoch od čínskych chocholatých psov rozložili nakoľko sme mali vedľa seba kruhy a aspoň sme mali s kým čakanie na posudzovanie vyplniť si. Plemeno Shih-tzu posudzovala pani posudzovateľka z Českej republiky Zdena Jílková, ktorá je zaťažená hlavne na psov a ich majiteľov z domácej Českej republiky. S posudkami našich psov sme spokojný, len v triede veteránov a v triede mladých medzi psami som zostala výrokmi a udeľovaním titulov pani posudzovateľky veľmi zaskočená. Ale k veci, náš Toby junior sa prvý krát vystavoval v triede mladých zrovna na tejto výstave a pani posudzovateľka mi ho síce krásne posúdila, ale zároveň zdôvodnila mi, že na titul CAJC má môj pes ešte kopec času!!!  Takže titul CAJC udelila domácemu vystavovateľovi z Čiech, ktorý bol vlastne na tejto výstave posledný krát v triede mladých a tým pádom môj pes skutočne asi nemal nárok sa umiestniť vyššie ako na ocenení Výborný 3. Pes na druhom mieste bol taktiež rovnako starý ako ten na prvom mieste a tiež pán majiteľ bol opäť Čech!!! Ale poďme ďalej, vo veteránoch sa predstavil spolu s naším takmer 13 ročným Tobym aj 8 ročný pes menom Sokrates Paprsek Tibetu, ktorý podľa viacerých ľudí z divákov nemal na titul Výborný 1 ale i tak ho dostal! Ale klasicky nakoľko pán vystavovateľ bol Čech a pán tohoto psa začal zbierať ohodnotenia pre svojho psa na udelenie titulu Slovenský Veterán šampión, tak prečo by mu pani posudzovateľka neurýchlila zberanie titulov a tak mu ohodnotenie Výborný 1 pani posudzovateľka dala!!!  Úprava spomínaného psa a predvedenie skutočne nebolo ukážkové. Nie že by som teraz sa nevedela s prehrou zmieriť, to naozaj nie je môj spôsob, naopak ja si prehru viem prijať ale v tomto prípade bolo očividné, že sa udeľovalo poradie nespravedlivo, nakoniec, posúďte sami....  Ale prejdem aj ku jednej skvelej správe, a tou je, že naša dcéra Dominika opäť spolu s Tobym starším zabodovali v záverečných súťažiach v súťaži Dieťa a pes a umiestnili sa na 1. mieste!!!! Takže jej gratulujeme a tu sú fotky z výstavy....

On that day we took part in this year for us last exhibition. The road, and we wished the weater was very beautiful and pleasant to the heat during the month of November is incredible, because it was 18 degrees heat! To the Exhibition we came early and so we are in FRIENDS from the Chinese crested dog spread because we had a side-by-side circles, and at least we were waiting for assessment before you fill. SHIH-TZU  breed considered Mrs. Zdena Jílková of the Czech Republic, which is charged mainly for dogs and their owners from her home the Czech republic. The reports of our dogs, we have satisfied only in the veteran class and class among young dogs, I remained statements and the granting of titles Mrs. Jílková very surprised. But the things our junior Toby is the first time he exhibited in the young class just for this exhibition and Mrs. Jílková me it has assessed the fair, but at the same time, justify me that the title CAJC my dog has a lot of time!!! So the title CAJC granted domestic exhibitors from the  Czech Republic, which was actually on the show in the class of young last time and, hence, my dog really did not have some claim to be placed higher than the valuation of Excellent 3rd . Dog in the second place was also the same age as the first and also the owner of the Czech Republic!!! But let us go further, the veterans are presented together with our nearly 13 years Tobym and 8 annual dog named Socrates Paprsek Tibetu, which, according to several words from the audience did not have the title of Excellent 1, althoung it has been! But again classic, Mr. exhibitor was from the Czech Republic and Mr. owner of the dog began to collet valuation for your dog to the title of Slovak vetern champion, so why would not allow Mrs. Jílková quickly collected the titles and with his assessment of course, has excellent 1! The adjustment of that dog and the demonstration was not actually sample. Not that I would now not been able to reconcile with the slaughter, it really is not my way, on the contrary I accept the defeat, but in this case it was obvious that it has granted the order unjust, but nevertheless, ultimately judge yourself... But the switch to one great message, and that is that our daughter Dominika again with the elders Tobym surprise in the final competitions and Child and dog placed on the 1sp spot!!! So its congratulations and there are photos of the exhibition...

 

                                        

 

 

 

Opäť sa vydarila ďalšia výstavička Tobynkovej sestričke Solaris Avis Miracle Of Love (Serene). Dňa 11.a 12.10.2008 vyhrala 2x V1 a Rez. BIS Puppy, BRAVOOO

   

Nedá sa nám nepochváliť sa našou sestrou, teda myslíme tým sestru nášho Tobyho juniora, ktorá na svojej prvej výstave v 6 mesiacoch doma v Litve- Vilna 3.8.2008 získala V1, BOB Puppy, Rez.BIS puppy

 

a to ešte nie je všetko: ďalšiu úspešnú výstavu absolvovala 23.8.2008 na ktorej získala tituly: V1, BOB Puppy, 5 BIS Puppy Gratulujeme!!!!!!

Skvelým výsledkom z výstav však ešte nie je koniec! Naša kamarátka Bogusia spolu s Cherry (Solaris Avis Sweet Lady Dotyk Aniola) láme neustále úspechy na všetkých výstavách a tak to má byť! Tu sú jej výsledky: 3.8.2008 NVP Zakopane V1 CAC, BOS  

17.8.2008 NVP Nowy Targ V1, CAC, BOS, BOB, 3 BOG

 

31.8.2008 MVP Miskolc V1, CAC, CACIB, BOB, BOS

30.8.2008 MVP Debrecen V1, CAC, CACIB, BOB, BOS

BOGUSIA, GRATULUJEME, LEN TAK ĎALEJ!!!!!

Naša kamarátka Alina z Ruska nám poslala pár fotečiek z jej psieho miláčika, musí sa uznať, že je to veľký fešák a Alina je skvelá Handlerka, gratulujeme Alina!!!

 

Výlet do ZOO Lešná 21.8.2008

V tento krásny letný deň sa manžel spolu s Nikou vybrali na výlet do Zoo záhrady v Lešnej pri Zlíne. Vyšlo im krásne slnečné počasie a Nika si dosýtosti užila zvieratká medzi ktorými sa mohla pohybovať, nakoľko v tejto ZOO sú zvieratá navoľno a tak si ich môžu účastníci pozrieť zblízka. Prežili krásny deň vo voľnej prírode a zažili samé príjemné zážitky. Fotky zopár prikladám, niektoré sú však menej kvalitné.

                                                                        

 

NVP Košice 13.7.2008

V tento deň sme sa zúčastnili pre nás veľmi úspešnej výstavy, v skratke len toľko, že naše psy a feny získali: CH.Jeron Atrei V1, Najlepší Veterán, BIS Veterán, CH. Zinalda Atrei Kirabzer V1, CAC, Národný víťaz Slovenska 2008, Solaris Avis Magic Moment na prvej svojej výstave hneď VN1 a 5.miesto na BIS Puppy, Athena z Tibetskej ríše VN1 a 4. miesto v BIS Dorast. V prvom rade sa chcem poďakovať za veľmi krásne posudky naších psov pani posudzovateľke Ing. Alenke Košťálovej,ktorá zároveň aj vyberala BIS Puppy, pani posudzovateľke v súťaži Dieťa a pes Vierke Staviarskej, zároveň vyberala aj BIS dorast a pánovi posudzovateľovi Františkovi Fischerovi, ktorý udeľoval BIS Veterán. I keď bolo veľmi horúce počasie (34 stupňov), naozaj sa naše psy predviedli veľmi výborne a najviac sa tešíme z nášho veterána, ktorý vládal zarovno mladými psami i v tom teple. Stretli sme sa s mnohými našími priateľmi nielen od Shih-tzu, ktorým tiež ďakujeme za stretnutie a naše veľké Ďakujeme patrí hlavne Marcelovi a Peťovi za veľkú ochotu pri pomáhaní so sťahovaním sa cez celé výstavisko, Marcelovi zvlášť ešte aj za kvalitné fotky bez ktorého by sme nemali ani jednu fotku šancu nafotiť. Peťo sa zasa posnažil s odvozom na vlak. Všetci boli skutočne super a ešte veľa krát ďakujeme a priateľov si ceníme!!!  Veríme, že sa i na ďalších výstavách naše psy tak skvelo predvedú

                                                                       

 

Fotky našej psej kamarátky zo dňa 14.6.2008

Vo vyššie spomínaný deň sme mali na opatrovanie u nás doma zverenú Tobynkovu kamarátku Rikinku, nakoľko panička a jej pániček boli na svadbe. Rikinka bola veľmi dobrá, i keď sa nehla odomňa na meter , ale aspoň som vedela, že ma má rada a moja spoločnosť jej vyhovuje. Toby junior sa do nej zaľúbil, stále za ňou chodil i keď na začiatku keď panička Rikinky odišla na ňu strašne štekal. Vysvetlila som mu, že je to najlepšia kamarátka Tobynka seniora a že ju musí prijať medzi naších psíkov. Pochopil to a tak ako som už písala, neskôr sa snažil stále byť len v jej blízkosti  Ja som sa osobne však najviac bála noci, aká bude Rikinka cez noc do rána, lebo u nás ešte nespala. Večer som ju uložila ku nám do postele, lenže Tobynkovi seniorovi sa nepáči aby niekto iný spal v posteliach, tak po nej zvrčal a vyštartoval . Takže musela Rikinka spinkať v jeho pelechu na zemi pri posteli . Inak priložila som sem mnoho fotiek čo som stíhala nafotiť, tak pozrite sami ako sa u nás doma malo 5 psov dohromady  Bola to skvelá šicu-jorko banda a už sa teším na nejakú podobnú akciu u nás. Asi budem musieť hafanom urobiť nejakú mega párty  

                                                                        

...a na záver zopár fotečiek mojich kvetiniek a pohľadov na okolie z naších balkónov a lódžií ...

                              

Fotky fotené doma 30.5.2008

Fotili sme naších psích miláčikov ako relaxujú počas horúcich dní, taktiež spolu s darčekmi (Toby mladší dostal obojok od Swarovského a vodítko ako bolestné po operácií, Toby starší prívesok v tvare kostičky od Swarovského a všetci spoločne nový fén).

                                                                                  

 

Fotky z prechádzky 14.5.2008

V tento deň nás prišla návštíviť Renátka s Atreiom a tak som nafotila aj zopár fotiek z prechádzky.Stretli sme sa ešte aj s kamarátkou Naďkou čo má Riušku a so susedkou čo má Rockyho- berňáčika. Môj deduško Tobuško mal stále chuť nakrývať vonku Atreia, u nás doma zasa Atrei s mojim malým Tobynkom nakrývali Athenku a Ladynku, no bola to sranda a ďalšie príjemné stretnutie

                                              

Klubová výstava psov Remata 10.5.2008

Po necelom týždni sme sa opäť vypravili na výstavu, tentokrát na klubovú na Rematu.Opäť ako aj minulý týždeň nesklamalo nás ani počasie ani naše psy Skvelé výsledky získala na výstave aj naša kamarátka Silvia so svojimi Shih-tzu. Tie naše psie lásky sa umiestnili takto: Toby V1, Najlepší veterán, Ladynka V1 CAC a Athenka VN1, BIS Puppy!!! Posudzovala pani Karin Bernardis z Rakúska a týmto sa na našich stránkach chceme poďakovať za výborné ohodnotenia a za krásne posudky pre našich psov. Takže na záver už len to, že zasa máme za sebou jednu veľmi peknú výstavičku a jeden veľmi príjemný deň v spoločnosti milých ľudí a ich psíčkov

                        

Celoštátna výstava psov Banská Bystrica 4.5.2008

Na tejto výstave sme sa zúčastnili úplne všetci, vystavovali sa všetci okrem nášho Tobynka Juniora a všetci sa skvelo umiestnili. Bolo prihlásených 11 Shih-tzu, nastúpilo však 10 Shih-tzu. Spolu s našou Athenkou bola v triede aj jej sestrička Artemiska, ktorá dostala ohodnotenie Veľmi nádejná 2 a moc jej gratulujeme ku jej prvej výstave  Vyšlo nám skvelé počasie, stretli sme sa na výstave s našou kamarátkou Monikou Kupicovou, ktorá chová Maltézskych psíkov a má prenádherného niekoľko násobného Šampiona mnohých krajín (33 krajín), viac krát Šampiona Šampionov ČR,SR... Monika s radosťou behala v kruhu s naším Jeronkom Atreiom, a musím povedať, že hravo zvláda vystavenie aj iného plemena ako je Maltezsky psík. Veľmi radi sme sa stretli aj s pani Rezbárikovou, s ktorou sme sa v naších "obývacích izbách"  veľmi dobre cítili a porozprávali. Pani posudzovateľka Bánhidi Pálné z Maďarska bola očarená temperamentom a kvalitou nášho 12 ročného psa CH.Jerona Atreia za čo sa jej chceme poďakovať, že ocenila jeho kvality  Aj pani Ridarčíková bola veľmi očarená naším veteránom a vyjadrila sa, že v takej kondícií už tak starého psa dlho nestretla  Chcem sa aj jej na našich stránkach poďakovať a oceniť jej kvalitné posudzovanie. Celá výstava bola veľmi kvalitne a na vysokej úrovni pripravená a gratulujem všetkým našim priateľom a známym ku ich úspechom a za priania k úspechom našich psov.

                           

Zopár fotečiek nafotených 27.4.2008  

Athenka

       

Tobynček junior

  

Tobynček senior

  

Fotečky fotené na balkóne, nakoľko náš malý prírastok ešte nesmie chodiť vonku (nemá očkovanie proti besnote), tak sme prvé jarné lúče nabierali práve balkóne :-)

                                   

 

CVP Nitra 30.03.2008

      

MVP Katowice 30.03.2008

Solaris Avis Sweet Lady Dotyk Anjola-Cherry V1, CAC!!!!!  Týmto CACom Cherry začala Poľského šampióna!!! Gratulujeme Bogusia!

  

MVP Trenčín 26.1.2008

                        

MVP Kielce PL

Solaris Avis Sweet Lady Dotyk Anjola-CHERRY V1, CAJC, BOB, Junior BIS!!!

           

 

MVP Nitra 3.-4.11.2007

                     

HALLOWEEN 2007  A musím napísať,že strašili naozaj u nás všetci,okrem mňa,dokonca strašil u nás aj kámoškyn kocúr Mimčo

      

 

Fotky domáce fotené pred prípravou na MVP Nitra 4.11.2007

        

MVP Bratislava 18.-19.08.2007

                                      

MVP Čierna Hora 12.08.2007, CH.Dilemma Top Secret, V1,CAC, BOB, BIG Gratulujeme

   

NVP Zakopane 05.08.2007, Solaris Avis Sweet Lady Dotyk Aniola-Cherry V1,CAJC,BIS Junior  a Solaris Avis Girl Pumilo-Kissy V1,CAC,Best Female,BOB,Rez.BOG

 

 

   

        

                                                                                                                            

aktualizované: 15.05.2016 16:43:33