OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Vitajte na stránkach chovateľskej stanice Shih-Tzu Z Tibetskej ríše

Welcome to kennel Shih-Tzu Z Tibetskej ríše

 


Zaujímate sa taktiež o plemeno SHIH-TZU alebo ste priaznivcom tohoto úžasného plemena? Tak ste tu na správnej adrese  Veríme, že sa Vám na naších stránkach bude páčiť a tak prosím, cíťte sa tu ako doma, skrátka čo najlepšie a ak budete u nás spokojný, odporučte nás aj druhým, ak nie, napíšte nám to 

 

Are you interested in the "race- SHIH TZU or you are in this amazing breed? So you are in the right place  We believe that we are on our website will like it and  please, Make yourself at home, in short, as far as possible, and if  you are satisfied with us, we also send to a second, if not write to us

 

O nás /About

Naša rodina býva v meste Žilina, ktoré sa nachádza na severe Slovenska. Nie je to veľmi veľké mesto, ale býva sa tu moc dobre a hlavne sa odtiaľto ľahko všade dostaneme a takisto sa dá ľahko dostať ku nám zo všetkých strán.

Plemenom Shih-tzu sa zaoberám už viac ako 19 rokov, ale poďme pekne po poriadku, ako som ku plemenu Shih-tzu prišla... O  tomto plemene som pred 19 rokmi nič nevedela, totiž pred 19 rokmi som si chcela kúpiť psa plemena Brazílska fila alebo Rottwailer. Aj napriek mojej veľkej snahe doma rodičov prehovoriť aby súhlasili s kúpou jedného z uvedených plemien, ktoré sa mi páčilo, moje prosby a túžby po "veľkom psíkovi" neboli splnené. Odsúhlasilo sa, že ak chcem psa, tak len malého vzrastu! Tak nastúpil čas vziať do rúk Encyklopédiu psov a hľadať niečo pekné, do čoho sa zaľúbim na prvý pohľad. Hľadala som v nej spolu s mamou niečo "kabelkové" a zároveň niečo také, čo tu nikto v širokom okolí nemá (teda v tých časoch nemal!). Lenže tá encyklopédia bola tak krásne o jednotlivých plemenách napísaná, že nám obom sa najviac zapáčili hneď dve plemená: Shih-tzu a Lhasa apso. Skonštatovali sme, že Shih-tzu je preto krajšie, lebo sa mu robí na hlave do culíčka krásna chryzantéma. Nebolo teda viac čo rozmýšľať a začali sme ihneď hľadať v inzerátoch kto má na predaj šteniatka. V krátkej dobe sme si dohodli návštevu v chovateľskej stanici odkiaľ som mala svojho prvého psa Shih-tzu, oficiálnym menom CH.Jeron Atrei (Toby- senior), ktorý sa v mojej spoločnosti dožil krásneho veku 13 a pol roka. A práve tento môj Toby ma utvrdil svojou veľkou láskou a oddanosťou v tom, že som si pred toľkými rokmi vybrala naozaj správne plemeno a pre mňa asi aj najvhodnejšie. No rokmi ako Toby stárol, rozhodla som sa mu domov priniesť kamarátku GCH. Zinaldu Atrei Kirabzer (Lady). A on naopak ťažko prežíval, že mu do jeho teritória vstúpil ďalší pes. Nakoniec ju však prijal, nie však s veľkým nadšením. Po kúpe Lady som sa rozhodla si založiť vlastnú Chovateľskú stanicu, ktorej nikdy nebude cieľom kvantita ale KVALITA!!! Z prvého vrhu šteniatok doma ostala JCH. Athena Z Tibetskej ríše (Any).  V roku 2008 mi pribudol ďalší pes a to z Poľska som si priviezla psa menom MultiCH., GrandCH., JCH. Solaris Avis Magic Moment (Toby-Junior). V chove sa zameriavame nielen na exteriér, ale rovnakú dôležitosť pre nás má aj povaha a zdravie nami odchovaných psov. V súčastnej dobe už máme doma opäť dvoch psov a dve suky, totiž to v roku 2012 k nám prišiel do rodiny ešte jeden prekrásny pes čiernej farby z Ruska, vlastným menom CH., JCH. Chesvet Line Image Black Pearls (Larry)  Ak máte akékoľvek otázky, alebo by ste vedeli radi ďalšie informácie ohľadom tohoto plemena, neváhajte a kontaktujete ma prosím!

Beáta

  

   

Our family lives in the city of Žilina, which is located in northern Slovakia. It is a very big city, but usually there is very good and especially to get anywhere easily from here and also is easy to get to us from all sides.

Shih-Tzu breed is concerned with more than 19 years, but let´s nice to order, as I have to breed Shih-Tzu came... About the breed 19 years ago I knew next to nothing, in fact 19 years ago I wanted to buy a dog breed Fila Brasileiro or Rottwailer. Despite my great effort at home parents to speak to agree to purchase one of these breeds, which I liked, my prayer and desire for a "big boy" were not met. It was agreed that if I want a dog, so only small stature! So took the time to take hands Encyclopedia dogs and look for something nice, to which I fall in love at first sight. I looked at her mom with something "handbag" and also something which nobody in the neighborhood does not have (ie not in those days!). But it was so beautiful encyclopedia of different breeds written to us both to please the most right two breeds: Shih-Tzu and Lhasa apso. We noted that the Shih-Tzu is so beautiful, because he does on thehead in a ponytail beautiful chrysanthemum. There was thus more of what we think and we immediately started to look at advertisements who has puppies for sale. In the sort time we have agreed to visit the kennel where I had my first dog Shih-Tzu, the official name CH. Jeron Atrei (Toby- senior), who lived in my beautiful age of 13 and a half years. And this my Toby has forged with great love and devotion that I have so many years before you really chose the right breed for me and probably the best. But as Toby years old, I decided to bring his friend home GCH. Zinaldu Atrei Kirabzer (Lady). On the contrary, hardly lived, that he entered into the territory of another dog. Finally, it is not adopted, but not with great enthusiasm. After buying the Lady I decided to set up their own breeding station, which will never order quantity but QUALITY! The first litter of puppies at home remained JCH. Athena Z Tibetskej ríše (Any). In 2008 I was added to another dog and I´m from Poland, brought back a dog named MultiCH., GrandCH., JCH. Solaris Avis Magic Moment (Toby- junior). In keeping our focus not only on the exterior, but of equal importance for us is the nature and health of dogs bred by us. At present we have at home again, two dogs and two bitches, is that in 2012 the family came to us one more beautiful black dog from Russia, whose real name CH., JCH. Chesvet Line Image Black Pearls (Larry)  If you have any questions or you would like to know more information about this breed, please feel free to contact me! 

Beata  

    

 

 

 

 

aktualizované: 15.05.2016 16:43:33